LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Processutveckling för energiklassning av byggbodar och bodetableringar

Fortsatt arbete under 2022

Under 2020 och 2021 genomfördes LÅGAN-projektet ”Energiklassning av byggbodar”, som syftade till att minska energianvändning i byggetableringen genom att underlätta för jämförelse mellan olika byggbodar och bodetableringar ur energieffektivitetssynpunkt. I projektet togs förutsättningar för en energiklassning av byggbodar och bodetableringar fram.

Rentalföretagen har nu tagit över huvudmannaskapet och arbetet med att praktiskt realisera klassningssystemet. Flera beställare har redan visat ett stort intresse för arbetet med energiklassning av byggbodar, men i dagsläget finns inga kalssificerade bodar.  I ett första skedde genomförs en testklassificering hos en boduthyrare och en bodtillverkare, med stöd från LÅGAN. I nästa steg kommer sedan LÅGAN under hösten fortsätta med pilotklassning av så väl bodar som bodetableringar, men även utveckla olika stödmaterial.

Om du är intresserad av att medverka som pilotprojekt för klassificering av antingen byggbodar eller bodetableringar under hösten 2022, kontakta Karin Glader på karin.glader@chalmersindustriteknik.se.

Vill du läsa mer om Rentalföretagens arbete kan du göra det här.

Mer information om klassningsystemet hittar du här.


Kalendarium