LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Processutveckling för energiklassning av byggbodar och bodetableringar

Fortsatt arbete under 2023

Under 2020 och 2021 genomfördes LÅGAN-projektet ”Energiklassning av byggbodar”, som syftade till att minska energianvändning i byggetableringen genom att underlätta för jämförelse mellan olika byggbodar och bodetableringar ur energieffektivitetssynpunkt. I projektet togs förutsättningar för en energiklassning av byggbodar och bodetableringar fram.

Rentalföretagen har nu tagit över huvudmannaskapet och arbetet med att praktiskt realisera klassningssystemet. Flera beställare har redan visat ett stort intresse för arbetet med energiklassning av byggbodar, men i dagsläget finns inga kalssificerade bodar.

Under 2022 genomfördes en testklassificering hos två boduthyrare, med stöd från LÅGAN. Utfårn resultatet inleddes arbetet med att utvekla ett dikitalt evrktyg för att hantera självklassningen.

Under 2023 kommer vi avsluta utvkelingen av ett evrktyg för kalssning av bodar. när det är på plats genomförs en pliotklassninarg bodetableringa men samt att utveckla olika stödmaterial fortsätter.

Om du är intresserad av att medverka som pilotprojekt för klassificering av antingen byggbodar eller bodetableringar under hösten 2022, kontakta Karin Glader på karin.glader@chalmersindustriteknik.se.

Vill du läsa mer om Rentalföretagens arbete kan du göra det här.

Mer information om klassningsystemet hittar du här.


Kalendarium