LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Fördjupningsområden och fokusgrupper

Fördjupningsområden (FO) finns till för att öka erfarenhetsutbyten och samtidigt driva på utvecklingen inom olika teknikområden. Inom Fördjupningsområdena vill vi främja samverkan mellan näringsliv och akademi och bjuder därför in berörda och intresserade aktörer. 


FO Byggprocesser och resurseffektiv byggarbetsplats

20210816_5.jpg

Fördjupningsområdet fokuserar på att minska energianvändning och klimatpåverkan från byggarbetsplatsen. I beaktande av klimatpåverkan från byggnadens livscykel är byggarbetsplatsen en viktig faktor där entreprenören har stor påverkansmöjlighet. Bättre energikartläggning och framtagning av nyckeltal liksom utvecklande av nya tekniker eller processer för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen efterfrågas för att komma vidare. 

Fördjupningsområdet är tänkt att resultera i utvecklingsprojekt för effektiv energianvändning genom ny teknik, processer och lösningar för produktion, utformning av arbetsplats och bodetableringar samt energiförsörjning till byggarbetsplatsen. Vidare är tänkt resultat att entreprenörer höjer sin kunskap om klimatfrågan i byggprocessen, samt erhåller kunskapsunderlag för att förenkla arbetet med att minska sin egen klimatpåverkan.

Kontakta gärna Alexander Gerdin & Helena N Lantz, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i fördjupningsområdet.


FO Energieffektivisering utifrån regional samverkan


IMG_0498.png

LÅGAN har idag redan en etablerad samverkan med regionala bygg- och fastighetsnätverk. Fördjupningsområdet ska bidra till att ytterligare mobilisera och sprida kunskap om energieffektivisering både till den offentliga sektorn och till små och medelstora aktörer som verkar på den regional eller lokala marknaden.

Fördjupningsområdet samverkar med de insatser för ökad kunskap inom energirenovering som görs inom Belok, Bebo och BeSmå men tar ett bredare grepp om energieffektivisering och klimatnytta än bara energirenovering. Fördjupningsområdet ska bidra till att små och medelstora aktörer höjer sin kunskap om energi, samt erhållit verktyg, för att kunna bidra till en effektivare energianvändning samt bidra till erfarenhetsutbyte över regiongränserna, där deltagarna kan lära av det som andra gör bra men även visa upp det man själv är duktig på.

Kommande aktiviteter publiceras på startsidan. Har du några frågor eller förslag på ämnen som fördjupningsområdet bör ta upp, kontakta

Karin Glader, CIT Renergy. 


FO Smarta stadsdelar och energigemenskaper


201501c.png

För att nå resurseffektivitet och låg energianvändning i bebyggelsen behövs nytänkande och större perspektiv. Utöver det är effektbristen i stamnäten ett faktum för flera kommuner idag. Genom att få byggnader att samspela och dela energi i en Energigemenskap kan effektbehov minskas samtidigt som Energigemenskapen kan bidra till uppbyggnad av kapacitet och ökad flexibilitet. Men för att göra detta praktiskt är det flera aktörer som behöver samspela. Utmaningarna ligger inte endast i projektering och byggnation, utan mångt om mycket i styrning, ägandefrågor, affärsmodeller, juridiska utmaningar och styrmedel.

För att nå nationella energi och klimatmål behöver olika företag, entreprenörer, fastighetsägare, kommuner och energibolag samverka för att skapa samhällsnytta samtidigt som de enskilda aktörernas intressen tas om hand. Då kan vi skapa smarta stadsdelar.

Lågans fördjupningsområde Smarta stadsdelar och energigemenskaper drivs gemensamt med Belok och BeBo. Syftet är att dels öka kunskaps- och erfarenhetsspridning som bidrar till att fler företag är öppna för och driver på innovativa lösningar för resurseffektivitet. Dels att identifiera projekt och satsningar som bör initieras, eller nya verktyg som bör tas fram, som stöd för att uppnå den smarta stadsdelen.

Fördjupningsområdet avser att bidra till att entreprenörer och exploatörer i samverkan med olika aktörer så som fastighetsägare, kommuner, energibolag, arkitekter och stadsplanerare på ett effektivt sätt kan vara med och bidra till att bygga hållbara stadsdelar och energigemenskaper genom utnyttjande av ”smart” teknik, digitalisering och effekthantering. 

Kontakta gärna Mette Lager, CIT Renergy, om du har frågor eller är intresserad av att delta i fördjupningsområdet.

FO Effekthantering


johannes-weckstrom-YiGxZ2QaClQ-unsplash.jpg

Lågans fördjupningsområde  Effekthantering fokuserar på teknik, affärsmodeller samt styrmedel för att minska byggnaders eller områden av byggnaders effektanvändning. Arbetet sker i nära samarbete med Belok och Bebo.Sedan några år har diskussion förts kring behovet av effekthantering med anledning av kapacitetsbrist, vilket innebär att elnäten inte har kapacitet att ansluta och leverera el i den utsträckning som efterfrågas. Frågeställningar kopplade till effekthantering är även alltmer aktuella med hänsyn till att risken för effektbrist, med påföljande frånkoppling, till följd av att effektbalansen på elmarknaden har försämrats. Genom att jämna ut och vara flexibel i användningen av el, och även värme eller kyla, kan fastighetsägare bidra till minskad kapacitetsbrist i både energitillförsel och distribution och till att uppstart av miljö- och klimatmässigt sämre produktion av energi kan undvikas. System för hantering av effekt som installeras för den färdiga byggnaden vid nybyggnation eller renovering kan eventuellt även användas under produktion.

Aktiviteterna inom fördjupningsområdet ska bidra till kunskapshöjning hos entreprenörer och fastighetsägare om: 

 • hur effektfrågan på fastighetsnivå påverkar, och påverkas av, effektfrågan på samhällsnivå

 • tillgängliga tekniker och lösningar för utjämning och styrning av effektuttaget i en byggnad 

 • lämpliga val av lösningar utifrån byggnadens specifika förutsättningar och med beaktande av möjliga framtida behov

 • vilka möjligheter det finns att hantera en begränsad tillgänglig effekt under produktion

Fördjupningsområdet ska även främja utveckling inom området genom att tillsammans med branschen identifiera utvecklingsbehov och mobilisera samverkan kring forsknings- och innovationsprojekt.


Har du frågor eller är intresserad av att delta i Fördjupningsområdet, kontakta Maria Haegermark,
CIT Renergy.


FO Expertpool för energirenovering av småhus

Bild_1.jpg

En storskalig energieffektivisering i småhussektorn är nödvändig för att klara våra klimatmål och försörjningstryggheten av el framöver, men också för att förbättra småhusägares ekonomiska situation och öka deras energiförsörjningstrygghet. För att påskynda en ändamålsenlig och effektiv energieffektivisering av småhussektorn behövs branschövergripande stöd, satsningar och kunskapsuppbyggnad.

LÅGAN driver tillsammans med BeSmå en expertpool med aktörer som på olika sätt stöttar småhusägare inför och under en energieffektivisering eller direkt utför energieffektiviseringsåtgärder på småhus så som representanter för yrkesgrupper inom bygg- och installationsrenovering, produkter för energirenovering, bank och finans, energirådgivare och villaägare,

Fördjupningsområdet syftar till att mobilisera och aktivera branschen för att påskynda energieffektiviseringen i befintliga småhus genom att bidra till att:

 • Aktörer inom bygg-, installations- och konsultföretag som ger råd till småhusägare avseende energieffektiviserande renovering har rätt kompetens- och kunskapsnivå.
 • Branschöverskridande samarbeten finns, där småhusägare får hjälp att genomföra energieffektiviserande renovering som kräver insatser från flera yrkesgrupper.
 • Banker och finansinstitut har de arbetsmetoder och tillgång till den information som behövs för att kunna bistå med finansiering av åtgärder, till exempel inom ramen för EU-taxonomin.

Inom fördjupningsområdet samordnas aktiviteter såsom deltagande i möten/seminarier/workshops för en allmän kompetenshöjning och samverkan. Utifrån identifierade behov initieras sedan förstudier och projekt inom ämnesområdet samt kunskapshöjande insatser inom området.

Vill du veta mer om expertpoolen kontakta 
Mette Lager, CIT Renergy.


Råd för energirenovering


11.PNG

Det finns ett behov av att diskutera möjligheter och hinder angående energirenovering. LÅGAN:s råd för energirenovering samlar branschorganisationerna Byggföretagen , Installatörsföretagen , Energieffektiviseringsföretagen  samt Energimyndigheten.

Rådets syfte är att öka förtroendet för energieffektivisering vid renovering och se till att fler lyckade energieffektiviseringsåtgärder blir genomförda. Målsättningar är att:

 • inspirera till nya affärsmodeller för att få fler aktörer att:
  • erbjuda energieffektivisering i samband med renovering,
  • erbjuda energieffektiviseringspaket,
  • samverka mellan olika discipliner.
 • medverka till att fler aktörer i branschen förbättrar sin kunskap.
 • säkerställa att den energieffektivisering som genomförs görs med god kvalitét genom auktorisation och diplomering.
 • belysa hur fördelar kan lyftas fram och att risker minimeras vid energieffektivisering.

 LÅGAN samverkar även med Belok, BeBo, BeSmå och  de regionala nätverken inom renoveringsfrågan.

Vill du veta mer om rådet kontakta 

Åsa Wahlström, CIT Renergy.


Nyttiga länkar

 • Informationsblad för entreprenörer angående konvertering av direktelvärmda småhus till vattenburet värmesystem
 • Energieffektiv renovering - kunskapssammanställning på Energieffektiviseringsföretagens hemsida
 • Energirenovera - Informationsplattform med främsta syfte att uppmuntra och vägleda byggnadsägare som vill se över och förbättra sin byggnads energiprestanda.