LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Processutveckling för energiklassning av byggbodar och bodetableringar med piloter

Rapporten presenterar arbetet med att vidareutveckla och implementera ett energiklassningssystem för byggbodar och bodetableringar. 

Utvecklingen av Energibrd 1.0 avslutades i december 2021. Branschorganisationen Rentalföretagen beslutade då att gå vidare med huvudmannaskapet och under 2023 har det arbetats med att få alla detaljerna att komma på plats.

Karin Glade på CIT Renergy och Helena Eriksson på Winsome Consulting har under 2022 och 2023 stöttat Rentalföretagen i arbetet. Under 2022 låg fokus på att förankra systemet hos Rentalföretagens medlemmar samt anpassning av klassningsreglerna. En pilotklassning av bodar genomfördes vilken låg till underlag till en kravspecifikation för ett system för klassning av byggbodar.

Under 2023 påbörjades insamling av data från bodtillverkare. Data ska läggs in i en databas med ett tillhörande webbgränssnitt som sedan ska avvändas av uthyrare för att klassa deras bodar. Vid insamlandet av data från de olika tillverkarna konstaterades att bräkningen av Um inte var transparent. För att få ett konkurrensneutralt system togs beslutet att utveckla ett Excellverktyg för beräkning av Um.

Parallellt med utvecklingen av systemet för klassningen av byggbodar har ett självklassningssystem för bodetableringar tagits fram. Självklassningen ska kunna göras av uthyrare, entreprenör (beställare), byggherre med flera. En mer detaljerad beskrivning av själklassningssystemet för bodetableringar finn i dokumentet.

Utveklingen av klasnsingsystemet ebräknas avra färdrig till sommaren 2024.

Läs rpporen här

Kalendarium