LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad

En enkel och kostnadseffektiv lösning med luft-luftvärmepumpar med hög täckningsgrad har god potential att bidra till att småhusbeståndet med direktverkande el konverteras till ett effektivare alternativ och erhåller en bättre energiprestanda. Baserat på resultat från en tidigare LÅGAN-studie genomförs en uppföljande studie med syfte att ytterligare undersöka möjligheterna med dessa system och att mobilisera aktörssamverkan för adressering av identifierade utvecklingsbehov.

I Sverige finns det över tvåhundratusen små byggnader som har någon form av direktverkande el och hög energiprestanda. En lämplig energieffektiviseringsåtgärd för dessa små byggnader är att installera en luft-luftvärmepump. Idag är det dock sällan som luftspridningen når ut till stora delar av huset och vanligen räknar man med 50 procents täckningsgrad. Det innebär att det finns en betydande potential att energieffektivisera som inte nyttjas i dessa byggnader.

I LÅGAN-förstudien Hinder, möjligheter och potential – luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad undersöktes hur luft-luftvärmepumpar kan få en täckningsgrad upp till 100% genom kombination med kanaldragning eller användning av multisplitinomhusenheter. I studien konstaterades bland annat att även om den här typen av produkter finns på den svenska marknaden idag, är kunskapen om tillgängliga produkter och system ofta är låg. Studien påvisade även att det kan finnas behov av vidareutveckling av tillgängliga produkter, dels för att de bättre ska passa typiska befintliga småhus med luftvärme, dels för att integrera ventilation med värmeåtervinning.

En efterföljande förstudien genomförs nu för att ytterligare öka kunskapen om luft-luftvärmepumpssystem med hög täckningsgrad i småhus. I studien undersöks bland annat hur denna typ av system kan utformas för att nå bättre lönsamhet och hur systemen skulle kunna integreras med ventilation med värmeåtervinning. Studien ska även utröna behov och förutsättningar för utvecklingsinsatser inom området och ge förslag på genomförande av sådana insatser.

I förlängningen kan studien leda till att det blir möjlighet för småhusägare att installera luft-luftvärmepumpar med hög täckningsgrad på ett enklare och billigare sätt än idag och med samt att systemet kan integreras med god ventilation med värmeåtervinning. Detta kan i sin tur leda till att byggnadsbeståndet med direktverkande el som uppvärmningssystem konverteras till ett effektivare alternativ och erhåller en bättre energiprestanda

Om du vill medverka i projektets referensgrupp, eller vill få mer information, kontakta Maria Jangsten, CIT Renergy.

 

Kalendarium