LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Branschstandard för beräkning av primärenergital

För att uppnå eller överträffa avsedd energiprestanda vid nyproduktion, en energirenovering eller i den dagliga driften av en byggnad behöver samtliga inblandande aktörer ha korrekt och lättillgänglig information om byggnadens energianvändning. Kommande införande av Möjligheternas byggregler kommer att innebära mer branschansvar, samt att taxonomiförordningen kräver uppmätt energiprestanda.

Under 2023 genomfördes, inom LÅGAN och Sveby, förstudien Energihjälpen som branschstandard  som undersökte hur Energihjälpen skulle kunna implementeras i energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem.

Förstudien konstaterades att leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem ställer sig positiva till standardisering av in- och utdataformulär för energiberäkningar samt hur normalisering av uppmätt energianvändning ska utföras inklusive beräkning och presentation av primärenergitalet. För att leverantörer verkligen ska implementera metoden i Energihjälpen i deras produkter behöver det säkerställas att resultatet kan kvalitetssäkras så att funktionerna efterfrågas. Det behövs en ytterligare förankring genom en ökad förståelse av hur en kravspecifikation skulle kunna se ut och praktiskt användas.

Under 2024 genomförs nästa steg för att ta fram och fortsatt förankra en branschgemensam kravspecifikation genom att mer konkret visa på och specificera innehåll för den primära målgruppen, leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem.

Projektet bidrar till kunskapsuppbyggnad om energiprestanda direkt för leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem. I förlängningen ger det också kunskapsuppbyggnad om energiprestanda för drift, förvaltning och fastighetsägare. Med ökad kunskap ökar sannolikheten att fastighetsägare ska minimera energianvändning i drift, samt planera och genomföra energieffektiviseringsåtgärder.

Om du vill medverka i projektets referensgrupp, eller vill få mer information, kontakta Helena N Lantz, CIT Renerg

Kalendarium