LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energihjälpen som branschstandard

Förstudien har utrett hur Energihjälpen skulle kunna implementeras i energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem. Samt tittat på att ta fram ett utkast till kravspecifikation för hur Energihjälpen ska användas i energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem.

För att uppnå eller överträffa avsedd energiprestanda vid nyproduktion, en energirenovering eller i den dagliga driften av en byggnad behöver samtliga inblandande aktörer ha korrekt och lättillgänglig information om byggnadens energianvändning. Kommande införande av Möjligheternas byggregler kommer att innebära mer branschansvar, samt att taxonomiförordningen kräver uppmätt energiprestanda.

Implementering av Energihjälpen utreddes genom intervjuer med leverantörer av energiuppföljningssystem och utvecklare av energiberäkningsprogram. Dialog har förts med SKR och Upphandlingsmyndigheten angående deras behov vid användning av Energihjälpen samt hur Energihjälpen och vägledning ska spridas. Två workshops har hållits med leverantörer av energiuppföljningssystem och energiberäkningsprogram, samt andra intressenter, för att samla synpunkter och behov av utveckling.

En första version av innehåll till kravspecifikation för hur Energihjälpen skulle kunna användas i energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem har tagits fram.

En klar majoritet av tillfrågade företag som tillhandahåller och utvecklar energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem ställer sig positiva till en standardisering av in- och utdataformulär för energiberäkningar samt hur normalisering av uppmätt energianvändning ska utföras inklusive beräkning av primärenergitalet. Anpassningar för att överföra data från energiberäkningsprogram till energiuppföljningssystem bedöms kunna göras utan större investeringar.

Ta del av rapporten här

Kalendarium