LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Vägledning för hantering av energifrågan i byggprocessen

Från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader enligt direktivet om byggnaders energiprestanda, 2010. Syftet är att driva på takten i utvecklingen mot ett allt mer energieffektivt byggande i EU genom högt ställda energikrav och därav bidra till en minskad växthuseffekt. För att avsikten med direktivet ska förverkligas blir det allt viktigare att säkerställa att byggnader faktiskt lever upp till de minimiregler som ställs i BBR eller mer ambitiösa mål som ställs direkt av byggherrar.

I denna studie har det kartlagts hur byggprocessen ser ut idag. Dessutom har en vägledning tagits fram med förslag på checklistor och kontroller gällande säkerställande av byggnaders energiprestanda. Det övergripande syftet med denna vägledning är att skapa ett hanterbart verktyg som gör det möjligt att på ett enhetligt sätt säkerställa byggnaders energiprestanda.

Rapport

Sammanfattning

Kalendarium