LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Väla Gård i Helsingborg

Skanska hade som mål att Väla Gård i Helsingborg skulle bli Sveriges grönaste kontor när det stod klart i oktober 2012. Ambitionen var ett nollenergihus med kostnadseffektiva tekniska lösningar för att minimera energibehovet, samt att därefter tillgodose byggnadens energibehov med förnyelsebar energi så långt det är affärsmässigt motiverat.

Väla Gård visar att det är möjligt att bygga ett nollenergihus med förnyelsebar energiförsörjning utan extrema merkostnader genom följande.

Minimera energibehovet: Projekterad energianvändningen var 15,4 kWh/m2, år och uppmätt blev 14,4 kWh/m2, år exklusive solel och med avdrag för direkt nyttjad solel erhålls 9,5 kWh/m2, år.

Solcellsanläggning som producerar motsvarande årsbehov av fastighetsenergi: På årsbasis producerar solcellerna nästan lika mycket elenergi som fastighetsenergin och verksamhetsenergin tillsammans (64 000 kWh/år). Men solelproduktionen sker dagtid och  energianvändningen nattetid eller under vintern. På årsbasis blir därför solelens reduktion av fastighetsenergin 34 %. Väla Gårds fastighetsenergi med direkt nyttjande av solcellerna är 9,5 kWh/m2, år och skulle bli ner mot 5 kWh/m2, år om man installera batteri för dygnslagring av el.

Detaljerad energi- och driftuppföljning av energiprestanda och inomhusmiljö för att följa upp hur använda lösningar fungerar i praktiken. Ett par styrfunktioner och börvärden, som inte fungerat optimalt för en lågenergibyggnad har identifierats och korrigerats. 
Mätsystemet blev inte drifttaget innan slutbesiktningen, vilket betydde att det tog längre tid att få igång mätsystemet efter slutbesiktningen.

Inneklimatenkäten visar att personalen överlag trivs väldigt bra på sitt nya kontor. Den fråga som gav störst andel negativa svar rör möjlighet till koncentration. En möjlig förklaring kan vara övergången till ett mer öppet kontor. En annan fråga som brukar vara problem i mycket energieffektiva byggnader är inneklimat under sommaren, men där upplever inga av svaranden att det är för varmt inomhus.

Merkostnaden för Väla Gård är 6 % och en stor del är kostnaden för solcellsanläggningen.

Slutrapport

Projektledare

Per KempeProjektengagemang

Kalendarium