LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energihjälpen

Energihjälpen är ett verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med energihjälpen är att det sammanställer beställarkrav, gransknings-, uppföljnings- och verifieringsunderlag för en byggnads energiprestanda. Från resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i verktyget. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa energiberäkningarna genom hela byggprocessen. Även kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) underlättas.

Energihjälpen är anpassat till BBR-versioner 25–29 med energiprestanda uttryckt i primärenergital och ger stöd för att följa upp frivilliga ambitiösa energikrav, exempelvis genom Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21. Energihjälpen för nyproduktion hittar du på www.sveby.org eller här och för renovering här.

Under utvecklingen har intervjuer och tester genomförts för några nyligen genomförda byggprojekt vilket redovisas i denna rapport.

Initiativtagare till och utvecklare av Energihjälpen är Sveby, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten.

Ett digitalt informationsseminarium anordnades den 19:e januari 2023 där verktyget demonstrerades för fastighetsägare och övriga intressenter. Här hittar du inspelningen av seminariet. 

Kalendarium