LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utveckling och test av Energihjälpen

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg som sammanställer beställarkrav, gransknings-, uppföljnings- och verifieringsunderlag för en byggnads energiprestanda.

Energihjälpen är en redovisning med resultat från energiberäkningar tillsammans med dokumentation av vilka indata som använts.

I Energihjälpen redovisas byggnadens beräknade energiprestanda tillsammans med de väsentliga indata som använts vid beräkningen. Formuläret avser att underlätta kommunernas granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Formuläret är tänkt att fyllas i av byggherren, ingå i kontrollplanen, bifogas vid redovisning inför startbesked samt uppdateras inför genomgång av slutbesked.

I projektet har formuläret utökats till att även kunna användas vid verifiering av energiprestanda genom mätning efter det att byggnaden har varit i drift i 2 år. Därmed samlas både uppdaterade energiberäkningar och verifiering av dem i ett verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov. Det nya verktyget har omarbetats till Excel-format och kombinerats med en ny verifieringsmall för primärenergital från Sveby, anpassad för BBR-versionerna 25–29, BEN 2–3, Energiavtal 21 och även Upphandlingsmyndighetens frivilliga krav. Under utvecklingen har verktyget testats i nyligen genomförda byggprojekt vilket redovisas i denna rapport.

Initiativtagare till och utvecklare av Energihjälpen är Sveby, Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten.

En betaversion finns för gratis nedladdning finns här. Rutor som innehåller felmeddelande division med noll försvinner allteftersom de vita rutorna fylls i. 

Kalendarium