LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ett LSS-boende i Helsingborg byggt som passivhus

I Helsingborg har den kommunala förvaltningen Kärnfastigheter byggt ett LSS-boende. Projektet hade höga ambitioner om att uppföra byggnaden som passivhus och på så sätt bidra till kommunens energi och miljöarbete. Ett LSS-boende är en byggnad för stöd och service till funktionshindrade, ett boende som ställer speciellt höga krav på inomhusmiljön. Funktionshindrade har färre möjligheter att påverka inomhusmiljön själva, samtidigt som de kan vara mer känsliga för kyla och värme vilket ställer höga krav. För att visa att det är fullt möjligt att bygga lågenergibyggnader även för LSS-boenden och andra byggnader med högt ställda krav på inomhus.

Utvärderingen visar att byggnaden klarar beställarens interna krav på att energianvändningen ska vara 30 % lägre än krav i Boverkets byggregler. Byggnaden klarar i princip också krav på passivhus enligt FEBY (2009) om korrigering av tappvarmvatten görs enligt riktlinjer för flerbostadshus i SVEBY. Utvärderingen visar inte på några större problem med inomhusmiljön i byggnaden. Styrning av solavskärmning kan förbättras vilket skulle kunna förbättra dagsljusförhållanden och minska behovet av vädring. 

Slutrapport

Projektledare:
Bengt Andersson, Kärnfastigheter

Kalendarium