LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda

Det här projketet tittar på felsökning, metoder och arbetssätt för att minska på glappet mellan projekterad och uppmätt energianvänding.

Studien bygger på analyser av avvikelser och kritiska jämförelser av funktioner i installationssystem med stöd av mätdata och platsbesök i ett antal byggnader. Under studiens gång har diskussioner förts med intressenter såsom fastighetsägare, driftpersonal, konsulter, entreprenörer och tillverkare.

Rapport

Projektet avser att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen. För detta ändamål föreslås en erfarenhetsdatabas för spridning av kunskapen på LÅGANs hemsida i samarbete med BeBo och BELOK. Ett exempel på erfarenhetstexter i en sådan databas finns nedan.

1. VVC-förluster

2. Bristfällig isoleriong av utelufts- och avluftskanaler

3. Avvikande luftflöden, luftflödesbalans och tryck

4. Avfrostningens betydelse för energianvänding och funktion

5. Frostskydd ventilationsaggregat som aktiveras vid ca -10C 

6. Förvärmning till mer än -2C

7. Brist på mätning av varmvatten, hushållsel och innetemperatur

8. Vidareleveranser, betjäningsområden för energimätare

9. Styrproblem

10. Bristande funktion hos branddetektorer

Projektet har finansierats både från Energimyndigheten och SBUF (Svenska byggbranschens utvecklingsfond). 

Den 13 maj genomfördes en workshop för att diskutera hur kunskapen i de framtagna texterna bäst kan spridas inom branschen.

Dokumentation från workshopen

Kalendarium