LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Förstudie - Hur ska energieffektiv ny- och ombyggnad stimuleras?

Förstudien klarlägger vilka viktiga faktorer som påverkar strategiska aktörer på lokal och regional nivå inom byggsektorn vid utformning av byggnaders energiprestanda - byggentreprenörer, byggherrar, offentliga verksamheter (politiker och tjänstemän), konsulter m.m. Förstudien ger också en bild av nuläget och synliggör hinder och drivkrafter till lågenergibyggande samt sammanställer förslag på aktiviteter som kan genomföras på olika samhällsnivåer för att stödja önskad utveckling mot ökat lågenergibyggande.

Studien har genomförts i Örebro län och är ett underlag för handlingsprogram och aktiviteter i regionen, för att stödja utvecklingen mot en energieffektivare bygg- och fastighetssektor. I den meningen bedöms slutsatserna vara av intresse även för andra regioner.

Projektbeskrivning

Slutrapport

Projektledare:
Päivi Lehtikangas Örebro region

Kalendarium