LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Förskola, form, pedagogik

Här studeras några av de nya energisnåla förskolor som byggts de senaste 5 åren. Utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing, till exempel kompakt form, vindfång, fönsterutformning, belysning, solvärme studeras i förhållande av vad de kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor.

I projektet studerades några av de nya energisnåla förskolor som byggts de senaste 5 åren. Utformningsaspekter som är relaterade till energibesparing, till exempel kompakt form, vindfång, fönsterutformning, belysning, solvärme studerades i förhållande av vad de kan betyda för den dagliga verksamheten och pedagogiken på förskolor. Syftet var att lyfta fram brukarnas erfarenheter.

Många förskolor som har byggts de senaste åren har en kompakt form, dvs. en koncentrerad planlösning och ibland flera våningsplan. De förskolechefer som intervjuats har övervägande positiv syn på den kompakta formen. Byggnaderna underlättar för personalen att samverka och arbeta flexibelt med rum och material. I en kompakt byggnad, där rummen samlas runt en kärna förekommer rum utan dagsljus eller i bästa fall med indirekt ljus. Större rum får kortsidan mot fasaden med sämre dagsljus och risk för besvärande motljus som följd. Frågan om dagsljus och solskydd måste tas på allvar. För att spara energi har avancerade belysningssystem installerats i många förskolor. Dessa har ofta varit svåra att hantera för personalen, vilket lett till onödig energianvändning och ökat underhåll. System för elektrisk belysning i en förskola ska inte vara för komplicerade. En lättläst beskrivning av hur byggnaden är tänkt att användas bör tas fram i varje projekt. Det är bra om personalen har förståelse för utformningen och motiveras att agera för att minska energianvändningen i den dagliga verksamheten.

Exemplen i denna studie visar att det är fullt möjligt att bygga förskolor där byggnadens energianvändning ligger långt under kravet i byggreglerna. De sju kompakta förskolorna klarar en specifik energianvändning som är mindre än hälften av den maximalt tillåtna.

Slutrapport

Projektledare:

Helena Westholm
Efem arkitektkontor AB

Kalendarium