LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energiåtervinning från spillvatten

I projektet har kunskap och erfarenheter om energiåtervinning från spillvatten sammanställts. 

I flerbostadshus liksom många lokalfastigheter står uppvärmning av tappvarmvatten för en stor del av energibehovet, och stora mängder energi lämnar dessa byggnader med spillvattnet. Om energin i spillvattnet skulle tas tillvara i samtliga flerbostadshus samt lokalfastigheter med relativt stor varmvattenanvändning finns potential att spara uppemot omkring 1 600 GWh då passiv teknik används och 5 800 GWh då tekniken kombineras med ackumulering och värmepump.  

Rapport

Kalendarium