LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Återbruk ur ett entreprenörsperspektiv

Föreliggande förstudie syftar till att undersöka återbruk inom byggbranschen från entreprenörers perspektiv, för att öka kunskapen och därmed bidra till att effektivisera implementering av återbruk inom byggbranschen. 

Studien konstaterar att det finns många hinder/ utmaningar för att arbeta mer med återbruk men visar på att det samtidigt bedrivs mycket forskning inom området och flera goda exempel finns att ta del av. Flera projekt har identifierats, intressanta ur entreprenörers perspektiv, samt goda initiativ, metoder och verktyg som tagits fram för att främja återbruk. Resultaten pekar bland annat på att erfarenheter inte tycks nå branschen överlag och större kunskapsspridning krävs.

Läs rapporten här för att ta del av samtliga resultat och slutsatser. 

Kalendarium