LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Täthetsprovning av bodetableringar

Ett projektet med syfte att öka kunskapen om hur tätning och isolering mellan bodar påverkar luftläckaget och energianvändningen i en bodetablering och därigenom motivera branschaktörer att genomföra fler och bättre tätningar, samt ge underlag för bedömning av behovet och värdet av en produkt- och metodutveckling. Projektet avser även att ge en indikation på om ytterligare krav gällande tätning bör inkluderas i det frivilliga klassningssystemet för byggbodar och bodetableringar

Fortfarande används stora mängder energi för uppvärmning av byggbodar. För att minimera värmeförlusterna i en bodetablering krävs att man inte enbart fokuserar på energiegenskaperna hos enskilda bodar, utan även ser etableringen som en helhet. Här ingår tätning och isolering av skarvar mellan bodar, ett område som identifierats ha stor utvecklingspotential i förstudier genomförda inom LÅGAN.

 

Värdet av en noggrant genomförd tätning och den långsiktiga vinsten av produktutveckling är dock svårt att bedöma utifrån det underlag som finns att tillgå idag. För att öka kunskapen om hur stort luftläckaget är i dåligt respektive noggrant tätade etableringar genomförs en fältstudie där representativa bodetableringar täthetsprovas. Med kunskap om vilken inverkan olika tätningar har på luftläckaget kan en energieffektiviseringspotential i sin tur beräknas.

Fler och bättre tätningar av bodetableringar skulle medföra både en minskad energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Projektet finansernas genom SBUF (Projekt 14291).

Kontakta Alexander Gerdin på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka eller vill veta mer.

 

Kalendarium