LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Expertpool och utbildning

En storskalig energieffektivisering i småhussektorn är nödvändig för att klara våra klimatmål och försörjningstryggheten av el framöver, men också för att förbättra småhusägarnas ekonomiska situation. För att påskynda en ändamålsenlig och effektiv energieffektivisering av småhussektorn behövs branschöverskridande stöd, satsningar och kunskapsuppbyggande

Under hösten 2022 genomfördes en förstudie som visar att det dels behövs åtgärder som kan överbrygga hinder och ge en enhetlig, korrekt, objektiv och relevant information om möjligheter av energieffektiviseringsåtgärder, dels ett kunskapslyft i branschen hos flera av de aktörer som i sin tur kan hjälpa småhusägarna att genomföra energirenoveringar.

En expertpool skulle signifikant kunna bidra till både samordning av insatser och till att nå ut till aktörer i målgruppen. Det finns ett intresse hos aktörer att aktivt bidra till denna utveckling och därmed också ingå i en expertpool med konkreta åtaganden. Vidare föreslås kunskapshöjande insatser med innehåll och upplägg i olika moduler. Upplägget är utformat för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna erbjuda och samordna det kunskapslyft som behövs utifrån målgruppernas önskemål.

Under 2023 kommer en ny förstudie genomföras i två etapper. Etapp 1 avser att under 2023 etablera och driva verksamhet inom en expertpool som kan hjälpa till med kvalificerade analyser och direkt informationsöverföring till aktuell målgrupp samt motivering till att olika målgrupper genomgår kunskapshöjande insatser. Etapp 2 avser att utveckla utbildningar, testköra dem samt skapa en diplomering för kunskapshöjning av de aktörer som bistår småhusägare vid energirenovering.

Kontkata Mette Lager om du vill veta mer om förstudien.

Kalendarium