LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Slutrapport: Lätt att bygga rätt! Alternativa teknik- och systemlösningar för energieffektiva flerbostadshus

I projektet har man genomfört simuleringar och genom intervjuer samlat erfarenheter från byggandet av tunga och massiva klimatskal i betong för att kunna utgöra ett beslutsunderlag tillsammans med tidigare erfarenheter från lätta klimatska vid val av stomsystem.

Byggsektorns aktörer behöver bättre kunskapsunderlag inför val av teknik- och systemlösningar för att producera lågenergi-flerbostadshus på ett effektivt sätt och med andra lösningar än de som vanligen används i dag. Dagens metoder innebär mycket merarbete med att tejpa och klistra för att få klimatskärmen tät samtidigt som det är en ny riskfaktor att tätheten eventuellt inte håller under hela byggnadens livstid.

Målet är att hitta nya produktionstekniker med en bättre robusthet i klimatskalet.

latt.pngAvgörande faktorer för ett gott resultat är klimatskal med låga U-värden, minimering av köldbryggor och god lufttäthet i kombination med effektiva installationstekniska system för värmeåtervinning m.m. Andra aspekter att ha i beaktande är bl.a. risk för övertemperaturer och att uttorkning av byggfukt innebär en högre energianvändning initialt. Ett tungt klimatskal kan bidra till att jämna ut temperatursvängningar över dygnet. Vid användning av prefabricerad och högpresterande betong kan den mängd fukt som måste torkas ut hållas låg.