LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Slutrapport: Energieffektiva flerbostadshus – en jämförande studie

Metodik för projektstyrning, mätning, uppföljning och verifiering har utvecklats senare år, inte minst genom arbetet inom SVEBY (www.sveby.org), men också genom arbetet med kriterier för passivhus. Erfarenheterna från att tillämpa dessa är dock begränsade. I detta projekt jämförs beräknad energianvändning och energiförluster för fyra olika flerbostadshus i dess olika skeden före och efter byggnadernas idrifttagning.

Att mäta och följa upp flerbostadshus som uppförts med energiprestanda på passivhusnivå är intressant på flera olika sätt. Blev energianvändningen så låg som förväntat? Vad kan avvikelser bero på? Är det lätt eller svårt att mäta och verifiera byggnaderna? Vilka osäkerheter finns vid mätning? Vad bör driftorganisationen uppmärksammas på för att en låg energianvändning ska upprätthållas? Detta projekt belyser på olika sätt dessa frågeställningar.

Resultaten att det är viktigt med systematiska kontroller och prestandaprovningar löpande under byggprojektet, men också att mätningar påbörjas tidigt så att driftproblem kan upptäckas. Vidare visar resultaten att säkra slutsatser om byggnadens energiprestanda inte kan dras från första årets driftdata, men däremot kan de ge tydliga indikationer på om det finns driftproblem.