LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Seminarieserie om lågenergihusbyggande i Västra Götaland

I samverkan med LÅGAN-programmet har Västra Götaland tagit täten i Sverige vad gäller byggande av lågenergihus. Trots den ökade takten i nybyggnation av lågenergibyggnader behövs dock både ett marknadsgenombrott för nybyggnation och ett rejält uppsving för ombyggnad om vi ska nå de nationella målen. Vad är det som kan få fart på byggandet och ombyggnad av befintliga bebyggelse lokalt? För att samla olika aktörers syn på den framtida utvecklingen, vilka behov de har och vilket stöd som behövs har en seminarieserie genomförts i Västra Götaland. 

Idag finns verktyg för stimulering av utvecklingen genom LÅGAN och Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader som möjliggör stöd för erfarenhetsåterföring och kunskapsutveckling vid demonstrationsprojekt. Samtidigt undersöker Energimyndigheten möjligheter till större främjandesatsningar för lågenergibyggnader och har börjat jobba med en målsättning på 500 demonstrationsbyggnader till 2016.

I juni 2012 ordnade LÅGAN-programmet tre seminarier med workshop där samhällsplanering, goda exempel, stödmöjligheter och kompetens för lågenergibyggande i den lokala närheten presenteras. Seminarierna genomfördes på tre platser: Uddevalla, Borås, Skövde. De riktade sig till offentliga och privata fastighetsägare och förvaltare, entreprenörer och konsulter och dem som jobbar med fastighetsfrågor inom kommunen (stadsbyggnadskontor, exploatering, markanvisning, etc). Varje seminarium inleddes av en lokal aktör (politiker, tjänsteman, branschaktör) som belyste situationen och framtida utmaningar i den lokala regionen. På varje seminarium presenterade även en entreprenör hur de implementerar kunskap och erfarenheter från goda exempel inom organisationen.

En workshop genomfördes inom varje seminarium. Syftet var att belysa branschaktörers framtida behov. Det samlade resultatet förväntades ge lokala analyser av vad som behövs för en fortsatt positiv utveckling. Det visade sig att behoven kunde sammanfattas under rubrikerna: ”Kunskap”, ”Regler, styrmedel och politiska beslut”, ”Brukaren och dennes beteende”, ”Samverkan” samt ”Uppföljning”.

Mer detaljerade resultat finns för nedladdning här...

Sammanfattningsvis kan det konstateras att deltagarna uppskattade denna form av informationsspridning och att liknande aktiviteter kan bidra till att få igång energieffektivt byggande lokalt.


Kalendarium