LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nytt system för att göra varmvatten i lågenergihus

I lågenergibyggnader är den energi som går åt till varmvattenanvändning en betydande andel av den totala energianvändningen. I projektet utvärderades teoretiskt ett nytt sätt att producera varmvatten vid tappstället och i anslutning till vitvaror i kök och badrum i ett flerbostadshus. På detta sätt krävs inte traditionell varmvattencirkulation. Den nya systemlösningen utvärderades med avseende på kapacitets-, ekonomi-, energi- och miljökonsekvenser.

Syftet med studien var att utreda om lokal produktion av varmvatten i varje lägenhet kan vara ett alternativ till traditionell central varmvattenproduktion i ett flerbostadshus. För att minska elberoendet används varmvattenanslutna vitvaror (disk- och tvättmaskin). Som referens används ett traditionellt system med VVC och elanslutna vitvaror.

Med den föreslagna tekniska lösningen för lokal varmvattenproduktion försvinner VVC-ledningar och pump, varmvattenledningar samt växlare för varmvatten i undercentralen. Tillkommer gör en värmeväxlare i varje lägenhet. Genom lokal produktion sparas driftel till VVC-pump och värmeförluster från VVC- och varmvattenrör.

Projektet visar att det inte fullt ut går att motivera ur ett livscykelkostnadsperspektiv att installera ett system med lokal varmvattenproduktion i lägenheterna eftersom investeringskostnaden ar större än kostnadsbesparingen för energi. Skillnaden mellan central och lokal produktion av varmvatten är dock ur ett livscykelperspektiv liten. För att uppnå samma LCC-kostnad krävs en minskad investeringskostnad på 40 procent för de lokala enheterna.

Varmvattenanslutna disk- och tvättmaskiner kan vara billigare ur ett livscykelperspektiv an elanslutna maskiner. Det kan också anses ge en samhällsekonomisk vinst då man växlar från högvärdig el till mer lågvärdig fjärrvärme. Det ges också ett större underlag att producera el i kraftvärmeverk och bättre systemutnyttjande av fjärrvärmenätet då man bättre kan utnyttja nätets spillvärme.

Medverkande i projektet var Bengt Dahlgren AB, Veidekke Bostad AB och Veidekke Entreprenad AB.


Kalendarium