LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Ny rapport om EU taxonomin ur ett fastighetsperspektiv

EUs taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar och är en del av ramppaketet Green Deal. Fastighetsägare och entreprenörer tillhör de samhällssektorer som kommer att påverkas av förordningens innehåll. 

 

Föreliggande förstudie syftar till att identifiera avsnitt i taxonomin, kapitel 7 Bygg och fastighetsverksamhet, som ger utrymme för olika tolkningar, analysera lydelsen och sätta den i ett svenskt fastighetsperspektiv. Huvudfokus är fastighetsägarnas perspektiv men gränsdragningar mellan entreprenörers och installatörers verksamhet är viktiga delar.

Arbetet med att analysera hur taxonomin kan komma att påverka fastighetsägare, och andra verksamma mot fastigheter, är komplext. Det är många aktörer som arbetar med att studera dokumenten, från olika perspektiv och gör därmed olika tolkningar. Vid förstudiens analys av insamlad information har flera generella frågeställningar identifierats som påverkar flera av miljömålen, kriterierna eller införandet av taxonomin i allmänhet. 

Det har i projektet konstaterats att det finns en hel del olika perspektiv på hur stor del av företagens verksamhet som i slutändan kommer att omfattas av, och kunna linjeras med (uppfylla) taxonomin. Taxonomin ställer många krav på uppfyllnad men innehåller få krav på redovisning och dokumentation. Det innebär att branschöverskridande tolkningar och förhållningsätt kommer att behövas tas fram. Framförallt behövs en samsyn mellan fastighetsägare och entreprenörer om olika gränsdragningar och tolkningar. Det är även troligt att det i taxonomins linda kommer finnas stor tillit till de granskade aktörer men att kravbilden allt eftersom kommer att skärpas. 

Läs den fullständiga rapporten nedan för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet med taxonomin kan tas vidare. 

Rapporten är framtagen i samverkan mellan Belok, BeBo och LÅGAN och återfinns här

 

Kalendarium