LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft

I denna förstudie utreds energieffektivisering i samband med varsam renovering av två mindre hyreshus i klimatzon II (Dalarna). Husen kan ses som två olika typbyggnader byggda i olika tidsperioder. 


  redhouse.png

Aspekter som beaktas är driftkonsekvenser, innemiljö och befintliga byggnaders tekniska förutsättningar för lågtemperaturuppvärmning med tilluftsradiatorer och värmeåtervinning i frånluft.


Förstudien visar att

  • lågtemperatur-tilluftsradiatorer möjliggör ökad komfort via förvärmning och filtrering av inkommande ventilationsluft, effektivare värmeproduktion och minskning av värmeförluster i distribution av varmvatten. Renovering med installation av FX-system i kombination med lågtemperatur-tilluftradiatorer är ett alternativ till FTX-system som begränsar byggåtgärderna i byggnaden och ger lägre livscykelkostnad
  • Byggnadsskalets täthet blir avgörande för energinyttan båda med FX- och FTX-system. Förstudien visar att FX-system är fördelaktig i byggnader med dålig lufttäthet
  • I byggnader med befintligt frånluftssystem kan behovsstyrning av ventilationen vara ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att sänka ventilationsförlusterna och spara energi som alternativ till att installera återvinningssystem

Sammanfattningsvis konstateras att energieffektiv renovering kan åstadkommas med varsamma metoder som också åstadkommer ökad komfort och systemnytta, utanför såväl som inom fjärrvärmenätet. Samtidigt kan ägarens krav på kostnadsnytta nås och byggnaders bevarandekrav uppfyllas.