LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnaders energiprestanda

Energihjälpen är ett nytt verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med Energihjälpen är att resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg som sammanställer och binder samman beställarkrav med granskning och verifiering. Genom krav i upphandling kan beställaren eller byggherren se till att de som utför energiberäkning, projektering och mätning, fyller i och uppdaterar respektive del i Energihjälpen. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa energiberäkningarna genom byggprocessen. Den är även ett underlag för energideklarationen och verifiering av krav, genom att data från mätning och beräkningar sammanställs.

Energihjälpen kan ingå i kontrollplanen och bifogas vid redovisning inför startbesked. Verktyget uppdateras under byggprocessens gång med de ändringar som sker och kan utgöra ett stöd inför slutbesked. Genom Energihjälpen kan upphandlingskrav på byggnadens energianvändning följas upp och redovisas på ett överskådligt sätt.

Uppmätta värden kan matas in i Energihjälpen och verktyget ger på det viset även en verifiering av byggnadens energiprestanda. De data som presenteras i verktyget underlättar kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) och är ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning. Energihjälpen är även ett stöd för att följa upp frivilliga ambitiösare energikrav, exempelvis genom Upphandlingsmyndighetens krav och Svebys Energiavtal 21.  

Initiativtagare till och utvecklare av Energihjälpen är Sveby, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Grunden togs fram 2019 med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.

Energihjälpen version 1 lanseras nu gemensamt och går att nå hos Sveby, SKR, Lågan, och Upphandlingsmyndigheten.

Till Energihjälpen 

Kalendarium