LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energifrågan i byggprocessen

Den 17 juni höll LÅGAN tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) en konferens om energifrågan i byggprocessen. Under dagen presenterades ett förslag till vägledning för att stärka energifrågan i byggprocessen. Kommuner, byggherrar, entreprenörer och konsulter deltog och fick möjlighet att påverka den slutliga utformningen av vägledningen samt ge förslag på det fortsatta arbetet med implementeringen.

SKL.jpg

Kommunala bygglovshandläggare gav sina reflektioner om nulägesbilden av energifrågan i byggprocessen och vad de anser om förslaget till vägledningen.

Konferensen hölls av Andreas Hagnell på SKL tillsammans med Birgitta Govén från Sveriges Byggindustrier samt Åsa Wahlström, koordinator för LÅGAN. Dagen inleddes med att ett förslag på vägledning för att stärka energifrågan i byggprocessen presenterades. Förslaget har tagits fram i en projektgrupp bestående av LÅGANs regionala nätverk, SKL och Sveriges byggindustrier och baseras på intervjuer med 21 kommuner samt 18 branschföreträdare. Vägledningen omfattar både rutiner i själva byggprocessen och formuläret ”Energihjälpen” som ska underlätta att följa upp att den projekterade energianvändningen verkligen uppnås i byggnadens drift.

Efter presentationerna gavs kommuner och andra berörda aktörer i byggbranschen möjlighet att ge sina synpunkter och reflektioner kring vägledningen och Energihjälpen. Det visades att majoriteten var positiva till både vägledningen och Energihjälpen och ansåg att det finns bra förutsättningar att säkra att byggnader byggs med en långsiktigt god energiprestanda genom dessa. Det gavs dock vissa förbättringsförslag till den slutliga utformningen av vägledningen och Energihjälpen samt idéer kring förslag på det fortsatta arbetet med implementeringen.

Ta del av dokumentation och se inpelning fram till 1 juli. 

Länk till filminspelning och presentationer.

   

Kalendarium