LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Villa Värmdö

Villa Värmdö har byggts med passivhusmoduler. Projektet hade som mål att producera ett arkitektoniskt intressant passivhus byggt med hög industrialiseringsgrad. Detta för att visa branschen att det finns metoder att minska byggkostnaderna samtidigt som kvaliteten blir högre, energiförbrukningen mycket låg (max 15 kWh/m2,år för uppvärmningen) och projekttiden kort.

Det visade sig mycket snart att husets form inte var tillräckligt kompakt för att kunna uppnå kraven för passivhus. Likaså innebar sjöutsikten mot nordväst att fönsterplaceringen inte skulle bli optimal ur ett passivhusperspektiv. Den specifika energianvändningen låg 3 kWh per m2 och år över passivhuskraven enligt PHPP-beräkningarna. Målet för specifik energianvändning sattes till 27,5 kWh/m2  inklusive egenproducerad solel enligt 50% av BBR 18 och projekterat värde var 22,8 kWh/m2 per år.

Tyvärr nåddes inte det projekterade målet. Huset har en uppmätt energianvändning på 36,2 kWh/m2 per år inklusive egenproducerad solel. Tre faktorer orsakar den ökade energianvändningen och det är ett större luftläckage än projekterat, mycket smutsiga luftfilter i värmeväxlaren samt att vi fick sätta in en förvärmare istället för eftervärmare. I det aktuella huset kommer förvärmaren bytas ut mot en eftervärmare och rutiner för rengöring av luftfilter kommer att uppdateras vilket kommer att minska energianvändningen för uppvärmning. Vi tror därmed att huset kommer att dra 23,9 kWh/m2 per år exklusive egenproducerad solel, vilket ger med solel 16,7 kWh/m2 per år.

Inga köldbryggor eller luftläckage vid modulskarvar påvisades vid termografering, vilket var en viktig milstolpe för projektet. 

Inneklimatet och luftkvaliteten var i stort sett bra med endast små avvikelser från krav avseende temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxidhalt under den kalla årstiden. Den varma sommaren alstrade dock stundtals höga innetemperaturer på övervåningen. Radon, formaldehyd, kväveoxider och likande parametrar för luftkvalitet låg väl under ställda krav och gällande gränsvärden.

Slutrapport

Projektledning:

Ingrid Westman, Friendly Building
Lisa Wickbom, Friendly Building


Kalendarium