LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Vallda Heberg

Att hitta totallösningar för hela områden och stadsdelar kommer att vara en viktig del i att nå allt tuffare energiprestandakrav. I Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har ett helt bostadsområde byggts enligt passivhusstandard där en stor del av den använda energin tillgodoses med förnybar energi från solfångare, solceller och en biobränslepanna.

Bostadsområdet består av 26 villor, sex radhuslängor med plats för 22 seniorboenden, fyra fyrbostadshus med sammanlagt 16 lägenheter samt ett äldreboende med 64 lägenheter. Förutom att samtliga byggnader ska uppfylla passivhusstandard, ska energin till uppvärmning och tappvarmvatten bestå till 100 % av förnybar energi från ett närvärmesystem (lokalt fjärrvärmesystem). Målet är att 40 % av slutanvändarenergin för uppvärmning och tappvarmvatten ska komma från solfångare och resterande 60 % från en pelletspanna.

Utvärderingen visar att passivhusvillorna, vilka är de passivhus som varit bebodda längst, lever upp till förväntad energiprestanda med god marginal. Prognosen för äldreboendet efter ett halvår med full verksamhet visar att energianvändningen ligger nära men strax över den beräknade energianvändningen. För hyreshusen (radhusen och fyrbostadshusen) överstiger energianvändningen den beräknade och här behövs mer intrimning och information till boende. Generellt sett visar mätresultaten och enkätundersökningen på ett gott inomhusklimat i samtliga boendeformer.

En prognos visar att det är en bit kvar till att nå målet om 40 % solenergi i energianvändningen till uppvärmning och tappvarmvatten. Den främsta anledningen är initiala problem med solfångarna, vilket nu har åtgärdats. Området är dessutom inte fullt utbyggt ännu, vilket påverkar både den totala energianvändningen och hur väl solfångarna kan utnyttjas. Detta behöver följas under en längre period.

Sammantaget visar projektet på goda resultat redan efter relativt kort tid i drift. Ett minst lika viktigt resultat är att de boende i passivhusområdet generellt sett är nöjda. Fungerar inte inomhusklimatet att bo i spelar det ingen roll hur energisnåla husen är. Injustering av systemen har varit centralt för att nå dessa resultat. Troligen finns ytterligare potential för injustering, framförallt i hyreshusen och av solfångarna. Det är också tydligt i resultaten att brukarbeteendet är avgörande för byggnadernas prestanda. Därför är ett ökat fokus på informationsinsatser till de boende en viktig del i injusteringen av alla passivhus. Vallda Heberg-projektet visar att det går att bygga hela stadsdelar energieffektivt med nöjda boende.

Projektering och produktion har skett i ett partneringsamarbete mellan beställaren,  entreprenören och projektörer. En viktig framgångsfaktor har varit att alla inblandade har jobbat tillsammans för projektets bästa, mot gemensamma mål och med total transparens och öppenhet. Stort fokus har legat på energifrågan från start i projektet vilket ökat medvetenhet hos alla aktörer som varit inblandade. Vad som kan göras bättre i nästa projekt är att lägga ännu mer tid i tidigt skede, genomföra mer riskanalys, att involvera installatörerna ännu tidigare i projektet samt att ännu starkare involvera de boende. 

Slutrapport

Projektledning:

Christer Kilersjö, EKSTA Bostads AB

Elsa Fahlén, NCC Construction Sverige AB