LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Sveby, klimatfiler

Klimatfiler för energiberäkningar för lågenergibyggnader - metodstudie

Årsenergiberäkningar utförs för normalår. Klimatfiler till energiberäkningar, särskilt där väderparametrar ingår med timvärden, har utvecklats fritt i olika riktningar de senaste åren. Egna väderfiler kan lätt skapas i speciella datorprogram, eller köpas. Klimatfilerna skiljer sig åt och har visat sig ge relativt stora skillnader i beräkningsresultat för samma orter, vilket är mycket olyckligt när jämförelse ska ske mot BBR-krav eller andra avtalade krav. Någon tydlig definition av normalår för timvärdesfiler finns inte idag.

SMHI har på uppdrag av Sveby/Lågan tagit fram syntetiska klimatdatafiler med ett års klimatdata för elva orter i Sverige. Klimatfilerna representerar ett genomsnittligt klimat ur värme- och kylbehovsperspektiv för perioden 1981 tom 2010 och representerar samma 30-årsperiod som SMHIs nya normalperiod för Graddagar och EnergiIndex.

Jämförelser mellan nya klimatfilerna och andra klimatfiler har utförts avseende graddagar, vind, solstrålning samt varaktighetskurvor för utetemperatur, för att tydliggöra skillnader mellan de nya klimatfilerna och andra idag vanligt använda klimatfiler för motsvarande orter. Utetemperaturen i de nya filerna är generellt högre än för de äldre versionerna.

Beräknad energiprestanda för ett flerbostadshus och ett kontor med de nya klimatfilerna visar på skillnader i värme- och kylbehov på upp till cirka 8 procent för den specifika energianvändningen jämfört med de äldre filerna.

Slutrapport

Artikel i Byggindustrin

Klimatdatafiler kan laddas ned ifrån www.sveby.org 

Projektledare

Per LevinProjektengagemang

Kalendarium