LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Skogsgläntans förskola, Danderyd

Danderyds kommunfullmäktige har beslutat att all nyproduktion inom kommunens fastighetsbestånd ska vara nära-nollenergibyggnader från 2013. Som kriterie på nära-nollenergibyggnad har kommunen, i brist på nationell definition, valt passivhusnivå. Skogsgläntans förskola är Danderyds kommuns första färdigställda byggnad enligt detta och utvärderingen tilldrar sig därför ett speciellt intresse ur energi- och miljösynpunkt.

Förskolans verksamhet sker utifrån ett kretsloppstänkande för att på ett aktivt sätt lägga grunden för varje barns livslånga miljöengagemang. Förskolan innehåller avdelningar för ca 100 barn och ett tillagningskök. Den är byggd i ett plan med en mycket välisolerad och lufttät klimatskärm, vilket bl.a. verifierats genom en täthetsmätning som gav resultatet 0,07 l/sm2 vid 50 Pa tryckskillnad.

Byggnadens har en bergvärmepumpanläggning, VAV-styrd ventilation med återvinning och solceller på taket. Mätningarna under det första året visar att resultatet når nästan fram till det förväntade. Ytterligare felsökning, intrimning och finjustering av driftstrategier är möjliga för att tillse att byggnaden ska klara de uppsatta målen.

Den specifika energianvändningen (BBR) uppmättes till 24 kWh/mjämfört med beräknade 19 kWh/m2. Värme- och tappvarmvattenanvändning ligger något under det förväntade. Ett litet tillägg har gjorts för att mindre varmvatten gick åt än beräknat.

Solcellernas elproduktion är i princip som projekterat, ca 8,9 kWh/m2 jämfört med 8,6 kWh/m2. Den solel som direkt användes i byggnaden blev något lägre, avräknat månadsvis.

Elanvändningen för fastighetsdrift är däremot betydligt högre, ca 14,6 kWh/m2 jämfört med beräknade 7,8 kWh/m2. Elanvändningen ökade också märkbart under sommaren 2014 för att sedan gå ner igen. Orsaken till detta kan vara något fel, men det är inte klarlagt ännu. VAV-ventilationen kan ha en del i detta, eftersom luftflödena ökas för att hålla inomhustemperaturen nere. En annan skillnad är att all el till köksventilationen, inklusive forcering av fläktarna, ingår i mätvärdena men inte i beräkningarna.

Slutrapport

Projektledare:

Kristin Åberg Nilsson, Danderyds kommun 

Kalendarium