LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nytt system för att göra varmvatten i lågenergihus

I lågenergibyggnader svarar energi till varmvattenproduktion för en betydande del av byggnadens energianvändning. Syftet med denna studie är att utreda om lokal produktion av varmvatten i varje lägenhet kan vara ett alternativ till traditionell central varmvattenproduktion. For att minska el-beroendet används varmvattenanslutna vitvaror (disk- och tvättmaskin). Som referens används ett traditionellt system med VVC och elanslutna vitvaror. Med den föreslagna tekniska lösningen for lokal varmvattenproduktion försvinner VVC-ledningar och pump, varmvattenledningar samt växlare for varmvatten i undercentralen. Tillkommer gör en värmeväxlare i varje lägenhet. Genom lokal produktion sparas driftel till VVC-pump och delar av värmeförluster från VVC- och varmvattenrör under uppvärmningssäsong.

Resultat visar på att det ej fullt ut går att motivera ur ett livscykelkostnadsperspektiv att installera ett system med lokal varmvattenproduktion då investeringskostnaden är större än kostnadsbesparingen for energi. Skillnaden mellan central och lokal produktion av varmvatten är dock ur ett livscykelperspektiv liten. For att uppnå samma LCC-kostnad krävs en minskad investeringskostnad på 40 procent för de lokala enheterna. Utförd känslighetsanalys visar likväl att resultatet är konsistent. Varmvattenanslutna disk- och tvättmaskiner är betydligt billigare ur ett livscykelperspektiv an el-anslutna maskiner. Det uppnås också en samhällsekonomisk vinst då man växlar från högvärdig energi, el, till mer lågvärdig, fjärrvärme. Det ges också ett större underlag att producera el i kraftvärmeverk och bättre systemutnyttjande av fjärrvärmenätet då man bättre kan utnyttja nätets spillvärme.

Slutrapport

Projektledare:
Johan Alte, Veidekke Entreprenad 

 

Kalendarium