LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lätt att bygga rätt! Alternativa teknik- och systemlösningar för energieffektiva flerbostadshus

Det har verifierats att man idag kan bygga mycket energieffektiva och lufttäta byggnader med lätta konstruktioner i klimatskalet. Exempel på projekt som utvärderats med avseende på detta är passivhusen i Lindås, Glumslöv, Oxtorget och Hamnhuset. Byggsektorn har allteftersom också arbetat med utbildning och tekniska lösningar för att bygga lufttäta klimatskal i dessa lätta klimatskal. Med tillämpning av dessa kunskaper, erfarenheter och produkter kan man konstatera att man mycket väl kan producera kvalitetssäkra lågenergihus med lätta klimatskal.

Syftet med projektet var att ge byggsektorns aktörer ett kunskapsunderlag inför deras val av teknik- och systemlösningar för att producera lågenergiflerbostadshus på ett effektivt sätt och med andra lösningar än de som vanligen används idag.  Avsikten har varit att teoretiskt simulera och genom intervjuer samla erfarenheter från framförallt byggandet av tunga och massiva klimatskal i betong för att kunna utgöra ett beslutsunderlag tillsammans med tidigare erfarenheter från lätta klimatska vid val av stomsystem.

I rapporten presenteras resultaten från simuleringar och intervjuer. Simuleringar av tekniska system där klimatskal och installationsteknik samverkar till en energieffektiv byggnad visar att man kan få ett mycket energieffektivt flerbostadshus oavsett om man väljer lätt klimatskal, massivt tungt klimatskal eller massivt klimatskal i trä. Simuleringarna visar också att klimatskalets tjocklek påverkas av vilket byggsystem som väljs för klimatskalet. Väggens tjocklek har påtalats påverka den uthyrningsbara ytan och kan därmed i vissa centrala lägen vara viktig. Den termiska komforten påverkas av en byggnads värmekapacitet där ett tungt klimatskal som exponeras mot innemiljö kan bidra ytterligare till att jämna ut temperatursvängningar över dygnet.

Projektledare:
Rolf Jonsson, Wäst-Bygg

Kalendarium