LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lågenergibyggande i Dalarna

Under ett antal år har bygg- och fastighetssektorn i Dalarna arbetat framgångsrikt med energieffektivisering vid nyproduktion av byggnader. Genom en systematisk samverkan i nätverket Byggdialog Dalarna har kunskapsuppbyggnad och genomförande i demonstrationsprojekt resulterat i att ett antalet energisnåla hus. Fortfarande är fronten smal, energinivåer diskuteras och kostnaderna debatteras.

För att öka antalet aktörer, ytterligare öka kunskapsbredden om energieffektivt byggande och metodutveckla har Byggdialog Dalarna erhållit stöd från Lågan. Samtidigt som det strategiska arbetet vidareutvecklas ska rutiner i byggprocessen systematiskt förändras. Betydelsen av ett tätt hus, mätning av täthet, val av material och produkter med hjälp av beräkningar av livscykelkostnader är exempel på områden där kunskapen behöver breddas och ökas.

Projektbeskrivning

Slutrapport

Bilaga 1: Dalastrategi för lågenergibyggande 

Bilaga 2: 10 exempel på energisnålt byggande 

Bilaga 4: Energieffektivisering i småhus i Dalarna 

Bilaga 5: Paketering av energisparåtgärder i småhus


Projektledare:
Åke Persson
Byggdialog Dalarna