LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Konceptbutiken som närmar sig noll

Livsmedelslokaler är en av de mer energislukande verksamheterna per area. De använder mycket energi jämfört med andra lokaler, 400-800 kWh/m2, och merparten är elektricitet. Syftet med projektet har varit att sammanställa kunskap om hur en befintlig livsmedelsbutik kan renoveras för att sänka dess energianvändning så att denna närmar sig noll. Enbart sett till investeringskostnaden är en Nära Noll Energi-livsmedelsbutik (NNE) alltid dyrare än en vanlig livsmedelsbutik i samma storlek. Den årliga energikostnaden under tiden butiken är i bruk kommer däremot att vara mycket lägre. Utformningen av en NNE-livsmedelsbutik ska därför alltid baseras på en livscykelkostnadsanalys (LCC). Den energi som köps in till en NNE-livsmedelsbutik ska vara till största delen förnybar och koldioxidneutral. Det självklara valet är att först och främst tillvarata den tillgängliga energin som finns i butiken, såsom kondensorvärme från kylanläggning. Det är även viktigt att inkludera verksamhetsdelen, då den står för större delen av energianvändningen.

Två av Hemköps butiker, den ena i fristående byggnad och den andra belägen i en större fastighet, som skulle renoverades under 2014 används som underlag. Förslag på energieffektiviserande åtgärder togs fram för de två butikerna i kategorierna livsmedelskyla, ventilation och uppvärmning samt belysning.

Efter renoveringen kan de två butikerna visas som demonstrations objekt av energieffektiva konceptbutiker.  Målsättning är att efter renovering ska butikernas energianvändning ha minskat med minst 50 procent. Om samtliga förslag genomfördes var den teoretiska besparingspotentialen 63  respektive 66 procent.

Slutrapport

Projektledare:

Björn Peters, Hemköp

Kalendarium