LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för byggbodar

Energieffektiva byggbodar kan också minska påverkan på växthuseffekten.

Hösten 2018 genomfördes förstudien ”Energiklassning av byggbodar” vilken visade ett stort intresse från såväl beställare som leverantörer av byggbodar att införa ett gemensamt energiklassningssystem. Lågan har som ett steg till utveckling av klassningssystem studerat energianvändning och klimatpåverkan under byggbodens livscykel. Detta för att säkerställa att energieffektiva byggbodar kan vara hållbara ur ett livscykelperspektiv.

 

Att tilläggsisolera och installera energieffektiviserande utrustning minskar byggbodars energianvändning. I denna förstudie har det studerats hur den ökade mängden inbyggt material påverkar byggbodens totala klimatpåverkan.

Resultatet visar att energieffektiva bodar också minskar påverkan på växthuseffekten. Den minskning av koldioxidutsläpp som härrör från minskad energianvändning är i många fall är högre än den inbyggda koldioxid som har sitt ursprung i det extra isoleringsmaterial eller den tekniska utrustning som används för att göra boden energieffektiv. 

Rapport

Kalendarium