LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Idrottshall i Hällekis

När Götene kommun skulle bygga en ny idrottshall för skolidrott och fritidsidrott i Hällekis samhälle lyftes tidigt fram att bygga den mycket energieffektiv i enlighet med kommunens mål på energi- och miljöområdet. Paroc, som i Hällekis har en stor tillverkning av isolermaterial, blev också tidigt en samarbetspartner i projektet.

Hallens yta är 760 m2 Atemp och har tjock isolering i klimatskalet, högisolerande fönster och höga krav på täthet. Därutöver har eftertanke lagts på att välja energieffektiva delsystem för framförallt ventilation, belysning och varmvattenförsörjning och styra dessa medvetet. Byggnaden värms med fjärrvärme som baseras på spillvärme och biobränsle. Själva halldelen värms endast genom tilluften. För övriga utrymmen finns ett mindre golvvärmesystem samt en radiatorkrets med två radiatorer installerad.

Den projekterade energianvändningen visar på ett behov av fastighetsenergi på 31 kWh/m2 och år. Det vill säga väl under de 50 kWh som vid projekteringstillfället utgjorde 50 % av nivån i BBR. Verksamhetsenergin är något högre med en projekterad nivå på 33 kWh/m2 och år. Där utgörs merparten av belysningen och varmvatten för duscharna.

Första årets utfall visar att fastighetsenergin (BBR-energi) under första driftåret överstigit projekterade värden – 49 kWh/m2 och år, samtidigt som utfallet för verksamhetsenergin varit lägre än projekterat – 16 kWh/m2 och år. Ökad användning av fastighetsenergi beror bland annat på många mer drifttimmar i ventilationen första året för att ventilera ut eventuell byggfukt och emissioner från nya material.

När verksamhetsenergin inte varit så stort som beräknat – vilket ju minskar den postens bidrag till uppvärmning av huset – så ökar också behovet av värme från värmesystemet. Den låga användningen av verksamhetsenergi beror dels på en något lägre utnyttjandegrad första året än bedömt, dels kan den enskilda duschtiden vara något överskattad. Bedömningen att det under kommande års normaldrift kommer närma sig de projekterad energianvändning.

Kostnadsmässigt har hallen hållit sin totalbudget om drygt 13 Mkr. Merkostnaden för de extra satsningarna på att få hallen så energieffektiv är 1,1 Mkr eller drygt 8 % av den totala byggkostnaden. Faller nu bara energianvändningen ut som planerat, så är det en ekonomiskt välmotiverad satsning kommunen har gjort. En central erfarenhet att dra i detta projekt är att det går relativt enkelt att bygga en sådan här byggnad långt under nybyggnadskraven och att det går att göra utan en massa speciallösningar och med god lönsamhet. Det är dock viktigt att lägga ner mycket kraft tidigt i processen för att positionera energifrågorna och få med alla inblandade aktörer på banan. 

Slutrapport

Artikel om projektet.

Informationstexter om byggnaden har tagits fram.

Informationsskylt 1.

Informationsskylt 2.

Projektledare:
Lars Stenerås, Projektledare

Ytterligare kontaktpersoner:
Fredrik Hedman, energiplanerare, Götene och Skara kommuner

Anders Olsson, teknisk rådgivare, Paroc AB

Kalendarium