LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen

Förutsättningar för innovationsupphandling eller tekniktävling

Förstudien har undersökt förutsättningar för att genomföra en innovationsupphandling eller tekniktävling, gällande energieffektiv uttorkning och klimathållning. Både eventuella produkter och tjänster har undersökts. Studien har genomförts genom intervjuer och workshops med identifierade branschaktörer och belyser aspekter som är viktiga att känna till innan arbetet med en innovationsupphandling inleds.

Bygg- och fastighetsbranschen har de senaste åren lagt ett stort fokus på att reducera byggnadens energibehov under driftskede, men mindre fokus på att effektivisera och minska behovet av energi under produktion. Uttorkning är en aktivitet under byggproduktion som identifierats ha ett stort behov av energitillförsel.

I förstudien fastställdes att det finns ett intresse hos entreprenörer att genomföra en tekniktävling för att bidra till en energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen. De intervjuade belyste att det i många byggprojekt är en bristfällig planering och dimensionering. I en väl planerad byggprocess sker uttorkning i tät byggnad under den varma delen av året, men detta stämmer sällan i verkligheten.

Läs den fullständiga rapporten för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet med energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen kan tas vidare.

Kalendarium