LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv byggproduktion

Kunskapspaket och vägledning

Förutsättningarna för en energieffektiv byggproduktion sätts tidigt genom att ställa tydliga krav vid upphandling av entreprenörer. Med tydliga krav kan energieffektiva byggbodar, teknik, maskiner och utrustning väljas för byggproduktionen och det kan beskrivas i byggplanen hur energiaspekter ska prioriteras. Sist men inte minst är det energiledande arbetet avgörande. Det handlar om att mäta, följa upp och åtgärda och om att arbeta med energikulturen – att hålla energifrågan levande i det dagliga arbetet ute på bygget.

I rapporten beskrivs hur energiarbetet i byggskedet kan utvecklas.

Kunskapspaketet och vägledningen baseras bland annat på intervjuer inom LÅGAN och har tagits fram inom EU projektet Scandinavian Sustainable Circular Construction – S2C. S2C avser att höja kunskapsnivån bland offentliga aktörer kring att bygga hållbart och att fler hållbara och energieffektiva byggnader ska uppföras.

Rapport

Kalendarium