LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Byggnadsintegrerad styrning av ventilation, värme och kyla

I våra byggnader tillförs ständigt internvärme från verksamheter och personer. En del av värmen lagras sedan i byggnaden och detta kan utnyttjas när man styr systemen för ventilation, värme och kyla. Denna teori har testats i det redan relativt energieffektiva kontorshuset Kuggen med en överordnad styrning av ventilation, värme och kyla. Styrsystemet tar hänsyn till den specifika byggnadens termiska tröghet, interna värmekällor och lokala väderprognoser. Styrningen tillåter även större variationer i inomhustemperaturer och undviker att värma och kyla byggnaden samtidigt. Systemet  har utvärderats ur energi- och inneklimatsynpunkt. Kuggen uppfördes 2011 och är certifierad med Miljöbyggnad GULD.

Uppföljningen av energianvändning gjordes med mätningar under ett år innan och ett under ett år efter installationen av det nya styrsystemet. Utvärdering med effektsignatur för värme visar en trend av minskat värmebehov, värmesystemets start har förskjutits och värmeanvändningen börjar därmed vid en lägre dygnsmedeltemperatur utomhus. Effektsignaturen för fjärrkyla, antyder att den nya styrningen gett en liten minskning av fjärrkyla, men den var en mer kall sommar med det nya styrsystemet, vilket gör det svårare att fastställa om eller hur mycket kylbehovet har minskat.

Under perioden med det nya styrsystemet i drift har den årliga uppmätta specifika energianvändningen för byggnaden gått från 66 kWh/m2 till 37 kWh/m2.

En åtgärd som gjordes med den nya styrningen var nattavstängning av ventilation vilket också hade kunnat göras med det gamla styrsystemet. Mindre än hälften av besparingen kan härledas från nattavstängningen. Vidare rådde ett lägre kylbehov under sommaren med det nya styrsystemet.

Innemiljön utvärderades dels genom en enkätundersökning som genomfördes före och efter driftsättningen av det nya överordnade styrsystemet och dels analyserades loggad data över rumstemperaturer och luftflöden.

Mätningarna visar att under kontorsarbetstid, dagtid, uppfylldes normala temperaturkrav och krav på luftflöden både med och utan det överordnade styrsystemet, såväl vinter som sommar. Eftersom det var svårt att få in tillräckligt med svar vid enkätundersökningarna kan det inte uteslutas att det nya styrsystemet påverkat upplevelsen av luftkvalitet och temperaturförhållande i byggnaden.

Slutrapport

Projektledare

Bengt Bergsten, Energistrateg Chalmersfastigheter AB

Kalendarium