LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bygga E

ByggaE är en metod för att arbeta med energifrågorna genom hela byggprocessen. Det innebär kvalitetssäkrad kravformulering (programskede), projektering och produktion. Metoden bygger på att kvalitén, i respektive process, säkerställs genom att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och checklistor som utvecklats i metoden.

Metoden är uppbyggd kring en mappstuktur kallad Energidokumentation där samtliga hjälpmedel (rutindokument, checklistor mm) finns samlade. Mappstukturen utgör den arbetsyta där information samlas, dokumenteras och kommuniceras. ByggaE kan tillämpas i den omfattning som önskas, med andra ord är det är fullt möjligt att bara tillämpa vissa delar av metoden. Samtliga hjälpmedel ska ses som mallar som bör objektanpassas. ByggaE metoden medför att den levererade kvaliteten på byggnaden höjs samtidigt som energianvändningen säkerställs. Den underlättar arbetet i enskilda byggprojekt och ger en effektivare process genom att erbjuda de inblandade i projektet en färdig arbetsmetod med tillhörande verktyg/mallar.

Metoden är ny och relativt oprövad och resultatet hittills pekar på att det finns en svårighet i att få igång arbetet med ByggaE. Vi noterar dock att när metoden tillämpas så har kritiska moment också identifierats så som tex brister i kravformulering. Vikten av att dokumentationen är tillgänglig och att arbetet integreras med övriga processer och moment har observerats. I metoden samlas krav och processer som i många fall redan finns i byggprocessen. Men i vissa fall har nya moment tillkommit. Här kan trögheten vara större med att använda metoden.

Projektet är pågående och utvärdering av metoden kommer att fortsätta ytterligare ett år och underlag samlas succesivt in för att kunna förbättra den. Erfarenheter har dessutom hämtas in från ett annat Lågan projekt som tillämpat ByggaE, nämligen Solallén i Växjö. Målet är att hitta ett sätt att effektivt överbrygga de trögheter som finns för att formulera och uppfylla krav på energieffektiva byggnader.

Se även resultatet på hemsidan för Bygga E.

Projektledare:

Thorbjörn Gustavsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Kalendarium