Nyhetsbrev april 2023
 
Hej alla lågenergihusvänner
 christine_lagan.PNG

FN: s klimatpanel IPCC kom just med en ny syntesrapport angående klimatförändringar. Budskapet är tydligt: Det är bråttom att genomföra klimatåtgärder.

Det känns därav extra viktigt att vi inom byggbranschen arbetar med hur vi kan bidra till att åtgärder ska komma att genomföras. Inom LÅGAN bygger vi kontinuerligt upp ny kunskap och i detta nyhetsnummer finns en rad rapporter som på något sätt bidrar till kunskapsuppbyggnad av en minskad klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn.  

Med önskan om trevlig läsning!

Christine Olofsson, ordförande i LÅGAN

 
Energieffektiv uttorkning för minskning av energianvändning under byggnadsproduktion
 1.PNG

Bygg- och fastighetsbranschen har de senaste åren lagt ett stort fokus på att reducera byggnadens energibehov under driftskede, men mindre fokus på att effektivisera och minska behovet av energi under produktion.Uttorkning och klimathållning är en aktivitet, under byggproduktionen, som identifierats ha en hög energianvändning och en stor potential till att minska energianvändningen.

En förstudie har genomförts för att undersöka förutsättningarna för att få fram en ny produkt eller tjänst gällande energieffektiv uttorkning och klimathållning. Studien visade att förutsättningar och intresse finns hos entreprenörer att genomföra en tekniktävling för att få fart på utvecklingen. Ett sådant arbete har startats upp av LÅGAN. Kontakta Alexander Gerdin på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka.

Läs mer i rapporten här.

 
Möjlighet till utveckling av metoder för tätning och isolering mellan byggbodar vid bodetableringar
 2.PNG

Fortfarande används stora mängder energi för uppvärmning av bodetableringar. Därav finns en stor potential för energibesparing och minskad elanvändning. Ett område med utvecklingspotential är tätning mellan byggbodar.

Intervjuer och workshops har genomförts för att undersöka förutsättningarna för att bidra till att få fram ny teknik gällande tätning mellan bodar i en bodetablering.

 

Studien visar en samsyn kring att det behöver ske en utveckling inom området och att utförd tätning mellan bodarna både behöver förbättras och förenklas. Det finns ett också ett tydligt intresse till att medverka i en sådan utveckling.

Läs mer i rapporten här.

 
Utvecklingsmöjligheter för entreprenörers arbete med återbruk
 3.PNG

Hur arbetar entreprenörer idag med återbruk och att minska spill vid nyproduktion samt vilka utvecklingsmöjligheter finns för att utveckla arbetet med återbruk? Kan klimatutsläpp från tillverkning av material och produkter som används i byggsektorn minskas?  

Dessa frågor har undersökts genom en litteratur- och intervjustudie och visar på att arbetet med återbruk hos entreprenörer ser väldigt olika ut och det finns inte riktigt någon central strategi för återbruk. Däremot arbetar många med avfallsminimering och det finns ofta specifik kravställning för hur mycket avfall som får uppstå.

Samtidigt som mycket forskning bedrivs kring återbruk och det finns många goda exempel att ta del av framhålls många hinder och utmaningar för entreprenörer att arbeta med återbruk och det behövs en större kunskapsspridning.

Läs mer i rapporten här.

 
EUs taxonomi ur ett fastighetsägar- och entreprenörsperspektiv
 4.PNG

EU:s taxonomiförordning innehåller regler för att avgöra när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Arbetet med att analysera hur taxonomin kan komma att påverka fastighetsägare, och andra verksamma mot fastigheter, är komplex och öppnar upp för flera tolkningar. Taxonomin ställer många krav på uppfyllnad men innehåller få krav på redovisning och dokumentation.

Förstudien har analyserat lydelsen i kapitel 7 som handlar om Bygg och fastighetsverksamhet, ur ett svenskt fastighetsperspektiv. Det kan konstateras att det behövs en samsyn mellan fastighetsägare och entreprenörer om olika gränsdragningar och tolkningar.

Rapporten är framtagen i samverkan mellan Belok, BeBo och LÅGAN. Läs mer i rapporten här.

 
Energilyftet har uppdaterats
 5.PNG

Energilyftet är en utbildning i flera steg som syftar till att främja byggande och renovering till lågenergibyggnader. Energilyftet ingår i Energimyndighetens kompetenshöjande insatser inom nära-nollenergibyggnader och målgruppen är beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, tekniska förvaltare och driftspersonal.

Under 2022 har Energilyftet uppdaterats. För att bli mera tillgängligt kommer du nu direkt in på sidan utan att registrera dig. Block 8 har utvecklats med samlad information om energieffektivisering i befintliga byggnader. Här finns bland annat ett nytt avsnitt angående förvaltning och planering av åtgärder med målgruppen drifttekniker. Block 1 och 2 har uppdaterats med information om BBR 29 och lagen om klimatdeklarationer.

Gå till Energilyftet

 
Bättre energirenovering genom regional samverkan -12 pilotprojekt som provat på Totalmetodiken
 6.PNG

Pilotprojekten visar att flera av projekten lyckats nå längre i identifieringen av lönsam energieffektivisering än vad de hade gjort om de arbetat som vanligt.

Projektet har genom fem regionala nätverk knutna till LÅGAN genomfört pilotprojekt för att stimulera till bättre energirenoveringar. Totalt har 12 fullständiga pilotprojekt genomförts utgående från Totalmetodiken. Pilotprojekten har följts under utredningar inför kommande renoveringar, för att få fram ett bra beslutsunderlag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. I projektet har det inte funnits några åtagande eller krav på att de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås ska genomföras, varken inom projekttiden eller senare. Ändå har flera av projekten lyckats gå vidare och är nu i en genomförandefas.

Läs mer här.

 
Expertpool och kunskapshöjande insatser för energieffektivisering av småhus
 Analyser av energieffektiva flerbostadshus funktioner och energianvändning - Nyhetsbrev från LÅGAN - img_p_1202

En storskalig energieffektivisering i småhussektorn är nödvändig för att klara våra klimatmål och försörjningstryggheten av el framöver, men också för att förbättra småhusägarnas ekonomiska situation. Men vad behövs för att få fart på energieffektiviseringen och hur kan vi gemensamt stödja den utvecklingen?

En förstudie har genomförts som konstaterar att det både behövs åtgärder som kan ge information om energieffektiviseringsåtgärder och ett kunskapslyft i branschen hos flera av de aktörer som kan hjälpa fastighetsägarna för småhus. En expertpool skulle signifikant kunna bidra till både samordning av insatser och till att nå ut till aktörer i målgruppen för kunskapshöjande insatser. 

Den 4 maj arrangeras en workshop för fortsatt arbete. Kontakta Åsa Wahlström om du vill medverka.

Rapporten är framtagen i samverkan mellan BeSmå och LÅGAN. Läs mer i rapporten här.

 
Gemensamt verktyg ger stöd för kvalitetssäkring av byggnadens energiprestanda
 8.PNG

Energihjälpen är ett verktyg för dig som ställer krav och följer upp krav på byggnadens energianvändning. Det unika med energihjälpen är att resultat av energiberäkningar och verifiering av uppmätta värden samlas i ett och samma verktyg som täcker hela byggprocessen och olika aktörers behov.

Energihjälpen är ett Excelbaserat verktyg för nya byggnader anpassat till BBR-versioner 25–29. I Energihjälpen sammanställs underlag och resultat för krav, beräkning, uppföljning och verifiering. De som utför energiberäkning, projektering och mätning kan fylla i och uppdatera respektive del i verktyget. Genom Energihjälpen kan projektets energisamordnare och den kontrollansvarige på så vis följa energiberäkningarna genom hela byggprocessen. Även kommunernas granskning i bygglovsprocessen enligt plan- och bygglagen (PBL) underlättas.

Initiativtagare till och utvecklare av Energihjälpen är Sveby, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Lågan, Energimyndigheten och Upphandlingsmyndigheten. Grunden togs fram 2019 med sex regionala nätverk i ett Lågan-projekt med workshops på SKR.

Till Energihjälpen.

 
Behovsanalys av kompetenshöjande insatser för drifttekniker och annan driftpersonal - Driftlyftet
 9.PNG

Förstudien har analyserat behovet av ökad kompetens hos drifttekniker och annan driftpersonal om hur en god drift kan förbättra byggnaders energi- och miljöprestanda.

Den inledande målgruppsanalys konstaterades att ett sådant behov finns och resten av arbetet har fokuserat på att utreda vad en sådan utbildning bör innehålla och hur den bör utformas. Tanken är att utbildningen, Driftlyftet, ska möta både det kortsiktiga behovet av utbildning och säkra en långsiktig kompetensbas. Totalt har 13 olika teman identifierats som extra relevanta för webbutbildningen. Den digitala utbildningen föreslås kompletteras med fysiska seminarier och praktiska moment.

Läs mer här

 
Uppdaterat verktyg för beräkning av primärenergital
 10.PNG

LÅGAN har ett verktyg där primärenergital enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29, kan beräknas utifrån uppmätta värden eller energiräkningar.

Under 2023 uppdaterades verktyget med det nya normalåret (1991-2020), ny klimatdata för 2021 samt 2022 samt att beräkningsmodellen för normalårskorrigeringen har förfinats.

Hämta verktyget här

 
Intresse, hinder och möjligheter för energieffektivisering vid renovering
 11.PNG

En intervjustudie för att ge underlag för fortsatt arbete med att få till mer energieffektivisering vid renovering

Både Sverige och EU har stora ambitioner gällande en ökad energieffektivisering vid renovering. Eftersom LÅGAN tidigare främst har fokuserat på energieffektiva byggnader vid nyproduktion så har en intervjustudie genomförts för att se vilka hinder och möjligheter som råder för energieffektivisering vid renovering hos Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemmar. 

Läs rapporten här.

 
Hur påverkas inomhusmiljöfrågor i Boverkets remiss om möjligheternas byggregler?
 20191031_113840.jpg

Webbinarium 17 maj 13.00-14.30

Lågan och BELOK bjuder in till webbinarium för att presentera förslaget i Boverkets remiss och diskutera vad de ändrade kraven kommer att innebära främst för inomhusmiljö. Webbinariet kommer att ge deltagare en orientering kring vad som förväntas att komma och förståelse på hur kraven kan tolkas och tillämpas i praktiken. Webbinariet börjar med en genomgång av de nya föreskrifter och innebörden i de kommande kraven. Därefter fortsätter programmet med frågor.

Vid halvårsskiftet 2024 ska Boverket införa nya föreskrifter som ersätter dagens bygg- och konstruktionsregler. Målet är att modernisera och förenkla dagens byggregler för att bidra till ett mer effektivt, innovativt och kostnadseffektivt byggande. Detta är ett regeringsuppdrag som Boverket fick 2019. Nya byggregler innebär också tydligare roller mellan staten, kommunen och byggsektorn där sektorns aktörer får ett större ansvar men samtidigt mer inflytande och fler incitament att utveckla bättre metoder och ta fram branschregler.

Nu har Boverket de första förslagen på möjligheternas byggregler ute på remiss. Det gäller förslag till föreskrifter om skydd mot buller och skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. Förslagen berör inomhusmiljö i byggnader.

Anmälan dig här.