LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion

I en LÅGAN-förstudie genomförd hösten 2022 fastställdes att det finns intresse hos entreprenörer att genomföra en innovationstävling för att stimulera utvecklingen av ett verktyg som kan bidra till en energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion. Detta projekt har genomförts med syfte att precisera behov och förbereda för en innovationstävling av ett sådant verktyg. 

Dialog har förts med entreprenörer, leverantörer och byggherrar. Flera workshops har hållits med entreprenörer för att diskutera nuläge och behov, efterfrågade funktioner och lämpliga vägar framåt. Även byggherrar har involverats då deras kravställning har stor betydelse för hur entreprenören ska arbeta med frågan. För att få en tydligare bild på vad som kan levereras idag och vad som är möjligt att utveckla har leverantörer intervjuats samt getts möjlighet att dela med sig av sina lösningar i ett webbinarium. Därtill har en litteraturstudie genomförts med fokus på produkter, verktyg, metoder och kravställning för energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion.

Med utgångspunkt i behov och önskemål från entreprenörer har kravspecifikationer för två separata verktyg tagits fram inom projektet: 

  • Ett verktyg för att beräkna energianvändningen för klimathållning under byggproduktion.
    Verktyget ska ge stöd för entreprenören att planera och handla upp energieffektiv klimathållning och vara ett stöd i dialogen med byggherren. Verktyget ska presentera ett förväntat effektbehov och en prognos för energianvändning samt uppskattad klimatpåverkan. Verktyget ska även kunna användas för att visa vilken inverkan olika val och förutsättningar kan förväntas ha på resultatet. 
  • Ett uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion.
    Uppföljningssystemet ska underlätta för att övervaka och följa upp en energieffektiv klimathållning och ge bättre förutsättningar att tidigt åtgärda eventuella brister. Uppföljningssystemet ska också kunna användas för rapportering till byggherren och kunskapsuppbyggnad inom branschen genom erfarenhetsåterföring till kommande projekt. 

Efter önskemål som framförts i projektet har även ett förslag på checklista för byggherrar tagits fram. Checklistan är avsedd att användas som stöd inför kravställning samt i tidig dialog mellan byggherre och entreprenör.

Ta del av raporten här


Kalendarium