LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Utveckling och test av Energihjälpen

Energihjälpen är ett verktyg med dokumentation som fyllas i av byggherren, ingår i kontrollplanen, bifogas vid redovisning inför startbesked samt uppdateras inför genomgång av slutbesked. Energihjälpen utökas nu bland annat med att ha med uppföljning efter två års drift för att säkeställa att projketerad energiprestanda uppnås. 

Under byggprocessen, vid hantering av startbesked, utformande av kontrollplaner och uppföljning inför slutbesked vore det fördelaktigt om ansökare, handläggare, byggnadsinspektörer och kontrollansvariga har likartade rutiner och begär likartade underlag oavsett i vilken kommun som bygglovsansökan gäller. Ett enhetligt synsätt och en gemensam mall underlättar byggherrarnas och entreprenörernas arbete och hjälper till att säkerställa att byggnadens energiprestanda uppnås enligt de godkända energiberäkningarna. Energihjälpen, avser att underlätta kommunernas granskning och vara ett stöd för byggherrens egenkontroll av att en ny byggnad har tillräckliga förutsättningar för att uppfylla lagkrav för energianvändning.

Projektet avser att utveckla Energihjälpen med mätuppföljning under de första årens drift och testas därav i några nyligen genomförda byggprojekt. 

Kalendarium