LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Tätning mellan bodar i bodetableringar

Förstudie som undersöker förutsättningar för innovationsupphandling för tätning mellan bodar i bodetableringar

Fortfarande används stora mängder elenergi för uppvärmning av bodetableringar och det finns en stor potential för energibesparing och minskad elanvändning. Ett område med utvecklingspotential som tidigare identifierats är tätning mellan bodar som var en del i den förstudie som gjorts inom Lågan, Energibesparande åtgärder i bodetableringar.

Tätning och isolering mellan bodar i en bodetablering medför färre ytor exponerade direkt mot uteluft och minskade luftrörelserna mellan bodarna, vilket ger lägre transmissionsförluster, mindre luftläckage och bättre inneklimat. Det är dock idag långt ifrån alla etableringar där detta genomförs och resultatet tycks dessutom sällan vara fullgott.

I en innovationsupphandling kan en grupp av beställare (byggherrar och/eller entreprenörer) gå samman med en gemensam kravställning och förfrågan med syfte att främja utveckling av nya produkter och metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att uppnå en fullgod tätning mellan bodar.

Kalendarium