LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Referensgrupp renovering

Både Sverige och EU har stora ambitioner gällande en ökad energieffektivisering vid renovering. Eftersom LÅGAN tidigare främst har fokuserat på energieffektiva byggnader vid nyproduktion så initierades ett projekt för att ge underlag för hur en referensgrupp inom LÅGAN skulle kunna formeras för att aktivt driva på utvecklingen inom renovering.

Under hösten 2022 utfördes en intervjustudie med entreprenörer som går att läsa i sin helhet här. Då intresset för en referensgrupp med renoveringsfokus var stort så fortsatte arbetet med en workshop för att diskutera förutsättningarna ytterligare. En av slutsatserna från denna workshop var att det är utmanande att få vissa entreprenörer att prioritera renoveringsfrågan tillräckligt för att delta i en renoveringsgrupp. Framför allt mindre entreprenörer tenderar att behöva vara mer kortsiktiga och lägga tid på det som bringar inkomst på kort sikt istället. Men det finns också ett tillräckligt intresse från flera entreprenörer för att en referensgrupp inom renovering bör gå att forma framgent.

Kalendarium