LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Möjligheter för energigemenskaper i Sverige

Förstudien avser att ge en genomlysning av aktuellt läge i Sverige avseende energigemenskaper, ur aspekten genomförda projekt, planerade projekt och diskuterade projekt.

Projektet har följande mål:

  • Bedömning av hur energigemenskaper skulle kunna bidra till att nå de mål som satts av EU gällande Fit for 55. Vilka är möjligheterna där områden med hyresbostäder, industrier, etc, ingår?
  • Genom intervjuer med nämnda aktörer belysa hur långt man kommit och vilket/vilka stöd som skulle underlätta fortsatt utveckling inom området, särskilt med avseende på hur detta skulle kunna omsättas snabbt och nå skalbarhet.
  • Kan snabbhet och skalbarhet kopplas till verktyg och metoder som finns på marknaden? (ex utveckla Totalmetodiken, lovande exportlösningar).

Projektet utgår ifrån Energimyndighetens sektorsstrategier och baseras på erfarenheter från medlemmar i BELOk, BeBo och Lågan, Energimyndighetens strateginoder och LÅGANs regionala fastighetsägarnätverk.

Kalendarium