LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

EU mobilisering

Projketet avser att bidrar till att skapa goda förutsättningar för marknadsnära aktörer inom bebyggelseområdet att ansöka till och delta i EU-finansierade projekt.

Inför EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, har Energimyndigheten identifierat ett behov av att bygga upp stärkt nationell beredskap och kapacitet inom området för resurseffektiv bebyggelse, med målet om ett ökat svenskt deltagande i programmet.
IQ Samhällsbyggnad har i uppdrag att, inom ramen för forsknings- och innovationsprogrammet för resurseffektivt byggande och boende (E2B2) och i samverkan med koordinatorerna för Energimyndighetens behovsägarnätverk (BeBo, BeLok, BeSmå och LÅGAN), genomföra en förstudie som syftade till att identifiera förslag på aktiviteter och åtgärder.  

Nu arrangeras två kunskapssatsningar

#1 Inspiration och tips på vägen mot ett EU-projekt, 16 november

Anmäl dig här!

#2 Matchmaking, nytta och möjligheter med EU-projekt, 3 december

Anmäl dig här!Kalendarium