LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energieffektiv uttorkning

Förstudie som undersöker förutsättningar för innovationsupphandling av energieffektiv uttorkning

Uttorkning är en aktivitet under byggproduktion som identifierats ha ett stort behov av energitillförsel i den förstudie som gjorts inom Lågan, Energianvändning vid klimathållning och avfuktning under byggproduktion.

Uttorkningen kan göras genom att värma upp betongen direkt med golvvärme, värma upp luften omkring betongen och därmed betongen eller torka ut luften som avgränsar betongen. Olika uttorkningsprocesser fungerar olika bra beroende på aktuella förhållanden, till exempel olika årstider eller i vilket skede av produktionen man befinner sig.

Inom projektet kommer det att utredas vilka avfuktare som finns på marknaden, dess effektivitet och bränsleanvändning samt vilka tjänster som finns inom uttorkning med fokus på energieffektivitet.

I en innovationsupphandling kan en grupp av beställare (byggherrar och/eller entreprenörer) gå samman med en gemensam kravställning och förfrågan med syfte att främja utveckling av nya produkter, metoder eller tjänster som gör det enklare och mindre kostsamt att uppnå en energieffektiv uttorkning med låg klimatpåverkan

Kalendarium