LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Återbruk ur ett entreprenörsperspektiv

Det finns flera fördelar med återbruk och materialåtervinning av byggprodukter. Genom att förlänga livslängden på olika byggprodukter bidrar det till att minska miljö- och klimatpåverkan som orsakas av resursutvinning, produktion och avfallshantering

Ett antal etablerade verktyg och metoder finns på marknaden som kan hjälpa projekterings- och byggprocessen med att minska materialsvinn. De flesta av dessa initiativ handlar om återvinning vilket gör dessa system inarbetade i branschen och är dessutom mindre komplicerat än återbruk. Återbruk är relativt ovanligt i Sverige och därmed finns stor potential till att återanvända byggprodukter. Det senaste året har fler initiativ startat med fokus på återbruk. De flesta initiativ som genomförts fokusera dock på ett fastighetsägarperspektiv.

Denna förstudie ska undersöka återbruk inom byggbranschen från entreprenörers perspektiv för att öka kunskapen om återbruk och därmed bidra till att effektivisera implementering av återbruk inom byggbranschen. Målet är att skapa en nulägesbild för hur entreprenörer arbetar idag med återbruk och för att minska spill vid nyproduktion samt identifiera utvecklingsmöjligheter för framtida arbete med återbruk.

Kalendarium