Nyhetsbrev november 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

Nu startar en ny etapp av LÅGAN-programmet. I våras utvärderade technopolis LÅGAN:s första etapp 2010–2015 vilken fick mycket höga betyg, så bra att Energimyndigheten nu stödjer en ny etapp för nätverkande nationellt och regionalt. Fokus är fortsatt på att öka byggtakten av lågenergibyggnader i både nyproduktion och renovering genom att inom nätverken:

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader.
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp.
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Vi jobbar också fortsatt med vår Marknadsöversikt (referensdatabas) där den senast inlagda byggnaden är Bärstadskolan i Hammarö kommun.

Behöver du ekonomiskt stöd för ditt lågenergiprojekt så finns det möjlighet att söka i Energimyndighetens senaste utlysning, och om du  vill lära dig mer om att bygga lågenergibyggnader och renovera med energieffektivitet i fokus så finns nu flera kompetenshöjande utbildningar. Med andra ord är hösten fullspäckad med möjligheter för oss lågenergihusvänner.

Läs mer om allt detta nedan.

Vänliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Fem regionala nätverk stöds av LÅGAN – vilket blir det 6:e?
 laganbilder.PNG

LÅGAN stödjer regionala nätverk som avser att samla regionens aktörer för att gemensamt driva på utvecklingen i regionen och ska ha en tydlig avsikt att gå före och främja utvecklingsmöjligheter för byggnader med låg energianvändning. Stark regional förankring har visat sig vara effektivt för att driva utvecklingen inom energieffektiviseringslösningar och att öka beställar- och leverantörskompetensen inom lågenergibyggande. Just nu har fem nätverk stöd men det finns möjlighet att söka stöd för ett sjätte nätverk. De nätverken som finns idag är:

 • Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat
 • ByggDialog Dalarna
 • Hållbart byggande i Värmland
 • Fastighetsnätverket för energi och miljöfrågor i Örebro län
 • Goda Hus, föreningen för energieffektiva byggnader i sydost

Ovan ser du vilka som leder de regionala nätverken.

 
 laganbilder2.png 
 
 
LÅGAN:s styrgrupp har fortsatt förtroende

Technopolis har utvärderat LÅGAN:s första programperiod. De konstaterar att LÅGAN genom programmet har lyckats påvisa vikten av att bygga energieffektivt och kommunicera ut det brett i branschen. Samverkan inom LÅGAN har gett en möjlighet att arbeta branschgemensamt och driva frågor kring energieffektivt byggande på bredare front. Ett av programmets viktigaste resultat är att LÅGAN har lyckats nå grupper inom byggsektorn som normalt inte söker sig till den här typen av program, man har fått med de ”icke-professionella”.

Slututvärderingen konstaterar att Lågan med en relativt blygsam budget* skapat omfattande och värdefulla resultat med hänsyn till att uppfylla målsättningarna om att stimulera en realisering av lågenergibyggande. Programmet har med de lätt tillgängliga resultaten gjort det enklare och säkrare för byggherrar och byggplanerare, utförare och driftansvariga att realisera lågenergibyggande.

Kvalitet - nyhetsvärde, reproducerbara resultat, läsbarhet och god resultatspridning - har prioriterats högt i Lågan. Programmet (sekretariatet och styrelsen) har lagt ner ett mycket arbete på att säkra kvaliteten i både ansökningar och slutrapporter, vilket har gett resultat. Expertgranskningen av ett urval slutrapporter ger dessa mycket höga betyg, och de visar goda exempel på lågenergibyggandeprojekt och deras processer. Resultaten visar på att det är tekniskt säkert och endast marginellt dyrare att bygga lågenergibyggnader.

I nästa period består styrgruppen av:

 • Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier (ordförande)
 • Cathrine Gerle, Akademiska Hus
 • Kjell-Åke Henriksson, JM
 • Rolf Jonsson, Wästbygg
 • Linda Martinsson, Skanska
 • Erik Olsson, Boverket
 • Conny Rolén, Formas
 • Johan Svensson, Peab
 • Svante Wijk, NCC
 • Gustaf Zettergren, VGR
 • Lina Groth, Energimyndigheten (ansvarig)
 • Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier (programledare)
 • Åsa Wahlström, CIT Energy Management (koordinator)

*Programmets ursprungliga budget uppgick till 54 miljoner kronor, av vilka Energimyndigheten finansierat 40 procent, men branschen har gått in med betydligt större andel medfinansiering vilket resulterat i en omsättning på 77 miljoner kronor, av vilka Energimyndigheten finansierat 28 procent.

 
 
Mönsterås bibliotek har byggts med passivhusteknik
Passa på att styrka din kompetens på ett sätt som passar dig
 laganbilder3.png

Den närmaste tiden finns ett brett utbud av möjligheter för dig att förstärka din kompetens. Välj mellan webbutbildningar, handledarledda utbildningar på byggarbetsplatsen eller expertutbildningar i kurser.

Energilyftet

Energilyftet är en webbutbildning som du kan göra själv när du har tid över. I Energilyftet får du en helhetssyn över byggprocessen kopplat till lågenergibyggande gällande nyproduktion och renovering. Energilyftet vänder sig i första hand till beställare, ingenjörer, arkitekter, byggprojektledare och tekniska förvaltare. Just nu erbjuds ett antal inspirationsseminarier runt om i landet.

Energibyggare

Energibyggare är en modulär, totalt fyra timmar lång, interaktiv webbaserad utbildning inom området energieffektivt byggande och förnybar energi. Du kan gå utbildningen i grupp ledd av en handledare eller kanske vill du utbilda dig till handledare. Energibyggare vänder sig i första hand till byggnadsarbetare, installatörer, arbetsledare, platschefer

BeställarKompetens

Beställarkompetens vänder sig till byggherrar och förvaltare och behandlar metoder och verktyg för energieffektiv renovering. Utgångspunkten är de goda resultaten av arbetena i Bebo, Belok, Sveby och Gröna Hyresavtal. Kurserna är från en halvdag till två dagar.

 
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE
 
Utlysning: Resurs- och energieffektiva byggnader

Energimyndigheten utlyser medel för forsknings- och innovationsprojekt med bred inriktning på resurs- och energieffektiva byggnader. Sista ansökningsdag är den 1 november kl 13:00.

Syftet med utlysningen är att rikta sig till aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser. Det finns behov av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer inom många delar av området. Projekten får gärna ske med en tvärvetenskaplig ansats och omfatta både samhälls- och teknikvetenskaper. I denna utlysning efterfrågas särskilt projektansökningar med koppling till de verksamhetsområden som pågår i t.ex. LÅGAN.

Till utlysningen

 
 
 
Lägg in din lågenergibyggnad i LÅGAN:s databas över lågenergibyggnader

I LÅGAN:s referensdatabas kan du lägga in din lågenergibyggnad för att dela med dig av erfarenheter eller söka reda på goda exempel i ditt län eller kommun. Här presenteras några av de senast inlagda byggnaderna.

 
 
 laganbilder4.png 
 
 laganbilder5.png 
 
 laganbilder6.png