Nyhetsbrev mars 2015
 
Hej alla lågenergihusvänner!
 maria.jpg

Nu har vi fått in ännu fler nya slutrapporter inom LÅGAN-programmet. I detta nyhetsbrev presenteras resultaten från en studie av energieffektiviserande renovering av småhus och hur banker skulle kunna beakta en minskad driftkostnad vid utlåning. Vidare presenteras ett demonstrationsprojekt av ett nybyggt flerbostadshus i Uppsala och en studie som jämför metoderna ByggaE och Sveby. Trevlig läsning!

Vänliga hälsningar,


Maria Brogren, ordförande i LÅGAN-programmet

 
Paketrenovering av småhus med BELOK-S-metoden
 lagana1.png

I studien har fyra typiska småhus i olika ålderskategorier genomgått en energianalys för att identifiera lämpliga paket av energieffektiviseringsåtgärder. Metoden som används, BELOK Totalprojekt, utvecklades ursprungligen för användning i lokaler och kommersiella byggnader, men i Dalarna vill man visa metodens tillämpning även för mindre fastigheter som småhus. Det som avgör fastighetsägarens beslut om åtgärdspaket är ofta osäkerheten, dels kring vilka som är rätt åtgärder, dels kring kostnaden och lönsamheten i investeringen.

Resultatet visar att det går att göra lönsamma åtgärdspaket för att halvera energianvändningen (både köpt energi och primärenergi) i två av fyra studerade hus. Vidare konstateras att metoden, BELOK-S (där S står för småhus), avsevärt kan minska osäkerheter kring vad som är rätt åtgärder men också kring kostnader och investeringens lönsamhet. Användning av BELOK-S för paketrenovering i småhus skulle kunna bli ett viktigt instrument genom att möjliggöra för småhusägare att låna pengar på fördelaktiga villkor genom att kunna visa på konkreta resultat vid en bankkontakt.

Läs mer här

 
Flerbostadshuset Holmfrid - ett lågenergiprojekt i Uppsala
 lagana2.png

I ett samverkansprojekt har Uppsalahem tillsammans med JM uppfört Holmfrid, ett flerfamiljshus med 18 lägenheter i ett centralt läge i Uppsala. Målet var att projektet när det var färdigställt skulle vara ledande inom Uppsalahem vad det gäller låg energianvändning och miljöanpassning.

Resultatet visar på en uppmätt energiprestanda enligt BBR på 49 kWh/m², år vilket är något lägre än den beräknade på 51 kWh/m², år. Total uppmätt energianvändning inklusive hushållsel blev 79 kWh/m², år vilket är högre än beräknat, vilket beror på högre hushållselanvändning än projekterat. Den högre hushållselanvändningen bidrog även till en lägre energianvändning för uppvärmning medan en högre uppmätt energianvändning för varmvatten ökade värmebehovet. Solvärmen gav 21 procent mer värme än beräknat. Projektet uppfyller kraven för certifiering enligt Miljöbyggnad Silver.  

Läs mer här

 
 
Likheter och skillnader mellan Sveby och ByggaE

lagana3.png

I takt med allt mer ambitiösa europeiska och nationella mål för minskad energianvändning skärps kraven på energianvändning i byggnader. Att verifiera och säkerställa att en byggnads projekterade energiprestanda verkligen kommer att uppnås under driften är en lång och komplicerad process som innehåller många inblandade aktörer och parametrar. Det är mycket som kan gå fel under vägen och det är svårt att verifiera om eller hur stor påverkan olika avvikelser kommer att ha på den slutliga energianvändningen. Resultatet kommer inte att kunna verifieras förrän flera år senare. Den komplicerade processen har gjort att det finns behov av metoder för hur kvalitetssäkring av en byggnads energiprestanda kan genomföras. I rapporten jämförs två sådana metoder, Sveby och ByggaE.

Jämförelsen visar att båda metoderna syftar till samma huvudmål, det vill säga att säkerställa att byggnaden ska uppnå den energiprestanda som byggherren ställt krav på. Metoderna är till viss del lika i sin uppbyggnad och har betydligt fler likheter än skillnader och det går inte att avgöra om någon av dem skulle ha större förutsättningar för ett lyckat resultat. Resultatet är helt avgörande av hur väl aktörerna i det specifika byggprojektet följer metoderna och implementerar deras rutiner i det dagliga arbetet.

Läs mer här

 
 
 
Ny möjlighet att få stöd för att mäta din lågenergibyggnad

Sök senast den 31 mars

Energimyndigheten avsätter 30 miljoner kronor till fastighetsägare, byggherrar och småhustillverkare för att mäta och följa upp energianvändningen i nybyggda lågenergihus eller hus som renoveras till att nå lågenerginivå. Utlysningen stänger den 31 mars 2015.

Utlysning: Programmet för mätning och demonstration av nya lågenergibyggnader